Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2018 roku materiałów do badań laboratoryjnych dla laboratoriów WSSE w Poznaniu z podziałem na 26 części (w przewidywalnych ilościach określonych w załącznikach od 2.1 do 2.26 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Przedmiot zamówienia obejmuje również transport zamawianych materiałów na koszt wykonawcy oraz odbiór opakowań kaucjonowanych i niekaucjonowanych po zużytych odczynnikach na koszt wykonawcy lub pokrycie usług kurierskich, związanych ze zwrotem opakowań do siedziby wykonawcy.

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywała w miarę bieżącego zapotrzebowania.

Przewidywane ilości materiałów, o których mowa w załącznikach do SIWZ są orientacyjne i nie rodzą po stronie zamawiającego obowiązku ich wykupienia w proponowanych ilościach.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 395472-2017.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zawierająca szczegółowe informacje oraz opis przedmiotu zamówienia, znajduje się TUTAJ. Załączniki AKTUALNE, z naniesionymi wszystkimi zmianami (JEDZ, formularze ilościowo-cenowe, poprawiony formularz oferty) w wersji edytowalnej znajdują się TUTAJ.

Termin składania ofert ustalono na dzień 14 listopada 2017 roku, na godzinę 10:00.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 14 listopada 2017 roku, na godzinę 10:15.

 Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Wykonawców:

- poprawki i uzupełnienia w załącznikach nr 2.3; 2.4; 2.5 i 2.8 znajdują się TUTAJ;

- odpowiedzi na pytania Oferentów, wyjaśnienia oraz informacje o zmianach w SIWZ znajdują się TUTAJ;

- kolejne odpowiedzi na pytania Oferentów, wyjaśnienia oraz informacje o zmianach w SIWZ znajdują się TUTAJ;

- oraz TUTAJ;

- i TUTAJ.

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (treść zostanie załączona po opublikowaniu).

 Aktualne i kompletne informacje wraz z załącznikami do przygotowania oferty, w wersji edytowalnej, znajdują się TUTAJ!

 

Zestawienie złożonych ofert znajduje się TUTAJ.

Zamawiający uniważnia postępowanie w częściach nr 2, 14 i 19 - szczegółowe informacje TUTAJ.

Ponadto Zamawiający unieważnia postępowanie w części nr 26 - szczegółowe informacje TUTAJ.

Informacja o odrzuceniu ofert znajduje się TUTAJ.

 

 

W dniu 4 stycznia 2018 roku dokonano rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania - szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2