System Jakości

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu wdrożony jest system zarządzania zgodny z wymaganiami Norm:
 - PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”

- PN-EN ISO/IEC  17025:2018-02  „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
 Poprzez wdrożenie założeń Norm stanowiących zbiór ogólnych kryteriów związanych z bieżącą pracą, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu daje dowód swojej wiarygodności oraz rzetelności, a także dąży do zwiększenia zaufania społeczeństwa do wykonywanych przez siebie czynności.


 W WSSE w Poznaniu system zarządzania funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty:


- Politykę jakości,
- Księgę jakości,
- Księgę systemu zarządzania,
- Procedury ogólne,
- Procedury systemu zarządzania,
- Procedury badawcze,
- Procedury techniczne,
- Instrukcje badawcze,
- Instrukcje robocze.


Celem oceny funkcjonowania oraz możliwości doskonalenia systemu zarządzania w WSSE w Poznaniu, przeprowadzane są systematyczne, niezależne i udokumentowane audity zewnętrzne i wewnętrzne.
Nadzór nad wdrożeniem i prawidłowym funkcjonowaniem systemu zarządzania w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu pełnią:
- Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości,
- Główny Specjalista ds. Systemu Jakości w Dziale Laboratoryjnym.
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok - (pobierz)

 

 

 

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2