Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w roku 2020.

Termin składania ofert: 22.10.2019 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 22.10.2019 r., godz. 09:15

Wszystkie informacje znajdują się TUTAJ.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 608810-N-2019.

Zestawienie ofert znaduje się TUTAJ.

Punktacja ofert znajduje się TUTAJ.

Informacja o wyborze najkorzystnieszjej oferty znajduje się TUTAJ.