Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników na rok, z podziałem na 6 części.

Termin składania ofert: 28.11.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 28.11.2018 r., godz. 09:15

SIWZ znajduje się TUTAJ, wersja edytowalna TUTAJ.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 650533-N-2018.

Odpowiedzi na pytania wykonawców znajdują się TUTAJ.


Zestawienie ofert znajduje się TUTAJ.

Informacja o unieważnieniu części nr 2 i 3 znajduje się TUTAJ.

Punktacja ofert znajduje się TUTAJ.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert znajduje się TUTAJ.

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2