Przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia posesji przy ulicy Nowowiejskiego 60

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w  SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 567906-N-2018.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się TUTAJ.

Termin składania ofert: 20 czerwca 2018, godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 20 czerwca 2018, godz. 10:15.

 

Niniejszym informujemy, iż postępowanie na remont ogrodzenia przy posesji Nowowiejskiego 60 zostało unieważnione.

Podstawa faktyczna:

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Podstawa prawna:

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2