Przedmiotem zamówienia jest dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego (HPLC) dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, do Laboratorium Badania Wody i Gleby (ul. Nowowiejskiego 21).

Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 2 do SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 561393-N-2018.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się TUTAJ, a załączniki do niej, w wersji edytowalnej znajdują się do pobrania TUTAJ.

Termin składania ofert: 30 maja 2018, godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 30 maja 2018, godz. 10:15.

 

Zestawienie złożonych ofert (zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 86 ust. 5 upzp) znajduje się TUTAJ.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Szczegółowe informacje znajdują się (zestawienie i punktacja ofert) TUTAJ.

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2