Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2018 roku materiałów do badań laboratoryjnych dla laboratoriów WSSE w Poznaniu z podziałem na 3 części (w przewidywalnych ilościach określonych w załącznikach od 2.1 do 2.3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Przedmiot zamówienia obejmuje również transport zamawianych materiałów na koszt wykonawcy oraz odbiór opakowań kaucjonowanych i niekaucjonowanych po zużytych odczynnikach na koszt wykonawcy lub pokrycie usług kurierskich, związanych ze zwrotem opakowań do siedziby wykonawcy.

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywała w miarę bieżącego zapotrzebowania.

Przewidywane ilości materiałów, o których mowa w załącznikach do SIWZ są orientacyjne i nie rodzą po stronie zamawiającego obowiązku ich wykupienia w proponowanych ilościach.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 509352-N-2018.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zawierająca szczegółowe informacje oraz opis przedmiotu zamówienia, znajduje się TUTAJ. Załączniki w wersji edytowalnej znajdują się TUTAJ.

Termin składania ofert ustalono na dzień 1 lutego 2018 roku, na godzinę 10:00.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 1 lutego 2018 roku, na godzinę 10:15.

 

Zestawienie złożonych ofert (zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 86 ust. 5 upzp) znajduje się TUTAJ.

 

Niniejszym informujemy, iż postępowanie na dostawę odczynników do badań laboratoryjnych na rok 2018, w części nr 2: odczynniki do izolacji DNA do badań w kierunku GMO, zostało unieważnione.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Podstawa faktyczna: w wyznaczonym terminie do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Szczegółowe informacje znajdują się (zestawienie i punktacja ofert) TUTAJ.