Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2018 roku szczepionek dla punktu szczepień Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z podziałem na 5 części (w przewidywalnych ilościach określonych w załącznikach 1 i 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Przedmiot zamówienia obejmuje również transport zamawianych szczepionek na koszt wykonawcy oraz odbiór opakowań kaucjonowanych i niekaucjonowanych po zużytych odczynnikach na koszt wykonawcy lub pokrycie usług kurierskich, związanych ze zwrotem opakowań do siedziby wykonawcy.

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywała w miarę bieżącego zapotrzebowania.

Przewidywane ilości szczepionek, o których mowa w załączniku są orientacyjne i nie rodzą po stronie zamawiającego obowiązku ich wykupienia w proponowanych ilościach.

Wymagania ogólne:

  1. szczepionki, które mają określony termin przydatności muszą w dniu dostawy mieć nie mniej niż 12 miesięcy okresu przydatności określonego przez producenta,
  2. szczepionki muszą być dostarczone w opakowaniach oryginalnych, nie większych niż w opisie, i z czytelnym terminem ważności,
  3. szczepionki stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. gwarancja jakości w okresie ważności,
  5. opisy i etykiety w języku polskim, jednostki zgodne z układem Si lub ich pochodnymi,
  6. każda dostarczona partia szczepionek na życzenie zamawiającego musi być udokumentowana np. świadectwem jakości, certyfikatem jakości, które należy dołączyć do produktów podczas dostawy,
  7. każda dostarczona partia szczepionek musi posiadać kartę charakterystyki substancji/mieszaniny,
  8. szczepionki muszą być dostarczone z zachowaniem tzw. łańcucha chłodniczego (definicja łańcucha chłodniczego: ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz. U. 2016, poz. 1866 z późniejszymi zmianami), a ich ważność musi wynosić co najmniej 12 miesięcy od dnia otrzymania preparatu,
  9. pojazdy do transportu szczepionek muszą być wyposażone w zwalidowane systemy stałej kontroli temperatury w celu przekazania Zamawiającemu rejestru temperatur,
  10. dostawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu rejestr temperatur dotyczący danej partii szczepionek.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 2 do SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 629328-N-2017.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zawierająca szczegółowe informacje oraz opis przedmiotu zamówienia, znajduje się TUTAJ. Załączniki w wersji edytowalnej znajdują się TUTAJ.

Termin składania ofert ustalono na dzień 15 grudnia 2017 roku, na godzinę 09:00.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 15 grudnia 2017 roku, na godzinę 09:15.

Zestawienie złożonych ofert znajduje się TUTAJ.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Szczegółowe informacje znajdują się (zestawienie i punktacja ofert) TUTAJ.

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2