Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym w zakresie  odbioru, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych  oraz ich ewentualnych zwrotów, z i do siedziby Zamawiającego tj. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu  w okresie jednego roku tj. od 01.01.2018 r.  do 31.12.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 611357-N-2017.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zawierająca szczegółowe informacje oraz opis przedmiotu zamówienia, znajduje się TUTAJ, a załączniki w wersji edytowalnej do pobrania TUTAJ.

Termin składania ofert ustalono na dzień 14 listopada 2017 roku, na godzinę 11:00.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 14 listopada 2017 roku, na godzinę 11:15.

 

Zestawienie złożonych ofert znajduje się TUTAJ.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy,
iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 135.000 euro na dostawę szkła laboratoryjnego.

Najkorzystniejszą okazały się oferty firm:  

Część nr 1: szkło laboratoryjne:

Alfachem Sp. z o. o.

ul. Unii Lubelskiej 3

61-249 Poznań

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę najkorzystniejszą według ustalonych kryteriów.

 

Część nr 2: szkło do chromatografii

Anchem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Międzyborska 23

04-041 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę najkorzystniejszą według ustalonych kryteriów.

 

Szczegółowe informacje znajdują się (zestawienie i punktacja ofert) TUTAJ.