Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym w zakresie  odbioru, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych  oraz ich ewentualnych zwrotów, z i do siedziby Zamawiającego tj. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu  w okresie jednego roku tj. od 01.01.2018 r.  do 31.12.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 610447-N-2017. W dniu 6 listopada 2017 roku zamieszczono, pod numerem 500053818-N-2017, ogłoszenie o zmianie gołoszenia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zawierająca szczegółowe informacje oraz opis przedmiotu zamówienia, znajduje się TUTAJ.

Termin składania ofert ustalono na dzień 10 listopada 2017 roku, na godzinę 10:00.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 10 listopada 2017 roku, na godzinę 10:15.

Zmianie ulega termin składania, a co za tym idzie, i otwarcia ofert. Aktualne terminy to:

- termin składania ofert ustalono na dzień 14 listopada 2017 roku, na godzinę 12:00;

- termin otwarcia ofert ustalono na dzień 14 listopada 2017 roku, na godzinę 12:15.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Oferentów znajdują się TUTAJ oraz TUTAJ.

 

Zestawienie złożonych ofert znajduje się TUTAJ.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy,
iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 135.000 euro na świadczenie usług pocztowych

Najkorzystniejszą okazała się oferta firmy: 

Poczta Polska S.A.

ul. Rodzin Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę najkorzystniejszą według ustalonych kryteriów.

Szczegółowe informacje (zestawienie ofert i punktacja) znakdują się TUTAJ.

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2