Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla WSSE w Poznaniu i 6 PSSE na terenie Województwa Wielkopolskiego.

 

Termin skaładania ofert: 08.11.2017 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 08.11.2017 r. godz. 10:15

SIWZ znajduje się TUTAJ.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 608132-N-2017.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania oferetów znajdują się TUTAJ.

 

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Ich zestawienie, wraz z informacjami określonymi w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, znajdują się TUTAJ

Zestawienie ofert, po obowiązku Zamawiającego wynikającego z zapisów art. 87 ust 2. ustawy Prawo zamówień publicznych, znajdują się TUTAJ.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 135.000 euro na dostawę energii elektrycznej

Najkorzystniejszą okazała się oferta firmy:  

Energia i Gaz Sp. z o. o.

ul. Obornicka 330

60-689 Poznań

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę najkorzystniejszą według ustalonych kryteriów.

Szczegółowe informacje (zestawienie ofert oraz punktacja) znajdują się TUTAJ.