Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2018 roku szczepionek dla punktu szczepień Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z podziałem na 24 części (w przewidywalnych ilościach określonych w załącznikach 1 i 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Przedmiot zamówienia obejmuje również transport zamawianych szczepionek na koszt wykonawcy oraz odbiór opakowań kaucjonowanych i niekaucjonowanych po zużytych odczynnikach na koszt wykonawcy lub pokrycie usług kurierskich, związanych ze zwrotem opakowań do siedziby wykonawcy.

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywała w miarę bieżącego zapotrzebowania.

Przewidywane ilości szczepionek, o których mowa w załączniku są orientacyjne i nie rodzą po stronie zamawiającego obowiązku ich wykupienia w proponowanych ilościach.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 397678-2017.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zawierająca szczegółowe informacje oraz opis przedmiotu zamówienia, znajduje się TUTAJ. Załączniki (JEDZ, formularze oferty) w wersji edytowalnej znajdują się TUTAJ.

Termin składania ofert ustalono na dzień 17 listopada 2017 roku, na godzinę 10:00.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 17 listopada 2017 roku, na godzinę 10:15.

 

Odpowiedzi na pytania oferentów i wyjaśnienia znajdują się TUTAJ.

Kolejne odpowiedzi znadują się TUTAJ oraz TUTAJ.

 

 

Zestawienie złożonych ofert znajduje się TUTAJ.

Zamawiający unieważnia postępowanie w częściach nr 3, 11, 12, 13 i 15 - szczegółowe informacje TUTAJ.

 

W dniu 19 grudnia 2017 roku dokonano rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania - szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2