Przedmiot zamówienia stanowi termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie.

ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO WYKONANIA

 • ocieplenie ścian zewnętrznych (bez ściany frontowej ? zakres z przedmiaru robót) styropianem gr. 14 cm,
 • ocieplenie ścian cokołu budynku płytami izolacyjnymi oraz wykończenie płytkami klinkierowymi,
 • ocieplenie ościeży styropianem gr. 2 cm,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (bez drzwi frontowych ? zakres z przedmiaru robót),
 • wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • wymiana opierzeń na nowe z blachy tytan-cynk gr. 0,60 mm,
 • wymiana orynnowania na nowe z blachy tytan-cynk gr. 0,70 mm,
 • wymiana wywietrzaków na nowe,
 • wymiana wsporników wraz z demontażem oraz ponownym montażem wentylatorów,
 • wykonanie opaski kamiennej wokół budynku o szerokości 50 cm ze żwiru grubości
  od 8 do 16 mm,
 • malowanie elewacji budynku zgodnie z przyjętą kolorystyką,
 • wymiana kotłów c.o.,

Szczegółowe wymagania techniczne oraz zakresy rzeczowe robót, dotyczące wszystkich części, opisane zostały w:

 • projektach wykonawczych przewidywanych robót;
 • Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
 • przedmiarze robót (element pomocniczy, podstawą do wyceny jest dokumentacja projektowa).

Dla urządzeń, dla których projektant wskazał producenta, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze technicznie od urządzeń wskazanych w projekcie.

Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, jest zobowiązany dołączyć do oferty charakterystykę techniczną jednostek wskazanych w projekcie i charakterystykę jednostek oferowanych. Mogą to być specyfikacje urządzeń, ulotki lub inne materiały z podkreślonymi kolorem cechami charakterystycznymi, a jednocześnie potwierdzającymi zgodność równoważnego produktu z produktami wskazanymi w projekcie.

Ocena równoważności oferowanych urządzeń opierać się będzie na porównaniu danych technicznych urządzeń. Urządzenia równoważne nie mogą powodować zmiany projektu wykonawczego. Ponadto do rozwiązań równoważnych należy dołączyć deklarację zgodności CE na dane urządzenie.

Roboty prowadzone będą w obiektach czynnych, a więc realizacja powinna uwzględniać ich przebieg również po godzinie 15:00 i w dni wolne od pracy.

Czynności jakie zobowiązany jest spełnić Wykonawca - w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia podwykonawcy opisane są w zał. nr 5 do SIWZ - projekt umowy.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 577806-N-2017.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się do pobrania TUTAJ.

Termin składania ofert: 11 września 2017, godz. 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań.

Otwarcie ofert nastąpi 11 września 2017, o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, na ul. Libelta 36, w pomieszczeniu socjalnym (p. 208), 61-707 Poznań.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania wykonawców znajdują się TUTAJ.

Informacje określone w art. 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, znajdują się TUTAJ.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy,
iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 135.000 euro na termomodernizację budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie

Najkorzystniejszą okazała się oferta firmy:


PUH MER-BUD

Nikodem Merklinger

Radlin 15A/3

63-200 Jarocin

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę najkorzystniejszą według ustalonych kryteriów.

Szczegółowe informacje (zestawienie ofert oraz punktacja) znajdują się TUTAJ.

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2