Przedmiot zamówienia stanowi termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie.

ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO WYKONANIA

 • ocieplenie ścian zewnętrznych szczytowej oraz bocznej od strony działki
 • 1413/2 płytami izolacyjnymi frontowej, tylnej od strony podwórza oraz bocznej budynku styropianem gr. 14 cm,
 • ocieplenie ścian cokołu budynku płytami izolacyjnymi oraz wykończenie płytkami klinkierowymi,
 • ocieplenie ościeży styropianem gr. 2 cm,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • wymiana opierzeń na nowe z blachy tytan-cynk gr. 0,60 mm,
 • wymiana orynnowania na nowe z blachy tytan-cynk gr. 0,70 mm,
 • wymiana wywietrzaków na nowe,
 • wymiana wsporników wraz z demontażem oraz ponownym montażem wentylatorów,
 • wykonanie opaski kamiennej wokół budynku o szerokości 50 cm ze żwiru grubości 
  od 8 do 16 mm,
 • malowanie elewacji budynku zgodnie z przyjętą kolorystyką,
 • wymiana kotłów c.o.,

Szczegółowe wymagania techniczne oraz zakresy rzeczowe robót, dotyczące wszystkich części, opisane zostały w:

 • - projektach wykonawczych przewidywanych robót;
 • - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
 • - przedmiarze robót.

Dla urządzeń, dla których projektant wskazał producenta, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze technicznie od urządzeń wskazanych w projekcie.

Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, jest zobowiązany dołączyć do oferty charakterystykę techniczną jednostek wskazanych w projekcie i charakterystykę jednostek oferowanych. Mogą to być specyfikacje urządzeń, ulotki lub inne materiały z podkreślonymi kolorem cechami charakterystycznymi, a jednocześnie potwierdzającymi zgodność równoważnego produktu z produktami wskazanymi w projekcie.

Ocena równoważności oferowanych urządzeń opierać się będzie na porównaniu danych technicznych urządzeń. Urządzenia równoważne nie mogą powodować zmiany projektu wykonawczego. Ponadto do rozwiązań równoważnych należy dołączyć deklarację zgodności CE na dane urządzenie.

Roboty prowadzone będą w obiektach czynnych, a więc realizacja powinna uwzględniać ich przebieg również po godzinie 15:00 i w dni wolne od pracy.

Czynności jakie zobowiązany jest spełnić Wykonawca - w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia podwykonawcy opisane są w zał. nr 5 do SIWZ - projekt umowy.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 541800-N-2017.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się do pobrania TUTAJ.

Termin składania ofert: 14 lipca 2017, godz. 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań.

Otwarcie ofert nastąpi 14 lipca 2017, o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, na ul. Libelta 36, w pomieszczeniu socjalnym

(p. 208), 61-707 Poznań.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się TUTAJ.

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2