Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru mas z indukcyjnie wzbudzaną plazmą (ICP-MS). W zakres dostawy wchodzi również transport na koszt wykonawcy do siedziby Zamawiającego, instalacja wraz z dostosowaniem istniejących instalacji we wskazanym miejscu, w siedzibie Zamawiającego, uruchomienie i przetestowanie wszystkich dostarczonych urządzeń oraz przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej pod numerem 2017/S043-078297.

Specyfikacja Istotynych Warunków Zamówienia, zawierające szczegółowe informacje oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się do pobrania TUTAJ. Pobrać można również wersję edytowalną Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dotyczącego przedmiotowego zamówienia.

Termin składania ofert upływa w dniu 6 kwietnia, o godzinie 10:00, otwarcie nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:15.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy,
iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 135.000 euro na dostawę spektrometru mas
z indukcyjnie wzbudzaną plazmą (ICP-MS)

Najkorzystniejszą okazała się oferta firmy: 

Perlan Technologies Polska Sp. z o. o.

ul. Puławska 303

02-785 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę najkorzystniejszą według ustalonych kryteriów.

 

Szczegółowe informacje (zestawienie ofert oraz punktacja) znajdują się TUTAJ.

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2