Dostawa samochodu-chłodni (EA-ZP.272.3.2017)

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 31.03.2017 00:00

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2017 roku, samochodu-chłodni do przewozu szczepionek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Zestawienie parametrów granicznych.

W zakres dostawy wchodzi również transport na koszt wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 28263-2017.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się do pobrania TUTAJ.

Termin składania ofert: 1 marca, godz. 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań.

Otwarcie ofert nastąpi 1 marca, o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, na ul. Libelta 36, w pomieszczeniu socjalnym (p. 208), 61-707 Poznań.

Odpowiedzi na pytania oferentów znajdują się TUTAJ oraz TUTAJ.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 135.000 euro na dostawę samochodu chłodni.

Najkorzystniejszą okazała się oferta firmy:

Systherm Technik Sp. z o. o.

ul. Św. Wincentego 7
61-003 Poznań

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę najkorzystniejszą według ustalonych kryteriów.

 

Zestawienie ofert oraz przyznana punktacja znajdują się TUTAJ.

 

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2