Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej - Ustawa o dostępie do Informacji Publicznej - pobierz


Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

- ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu,
- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przekazać do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w jeden z niżej wymienionych sposobów:
•    przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    w formie dokumentu elektronicznego poprzez e-PUAP,
•    przesłać pocztą na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu,
ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań
•    złożyć osobiście w kancelarii głównej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu
•    przesłać faxem na numer sekretariatu głównego urzędu.


Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, (art. 7 ust. 2 ustawy), z zastrzeżeniem uregulowań art. 15 ustawy, który przewiduje możliwość wyznaczenia opłaty w przypadku pojawienia się dodatkowych kosztów.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych
z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

 

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2