Status prawny


Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski. Wojewódzka Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej. Obszarem działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu jest województwo wielkopolskie.
Do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego wpisana jest pod numerem księgi rejestrowej 000000023888

dostępnej pod adresem:


Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu działa na podstawie n/w aktów prawnych:

 - ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59)

 - ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.)

 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

 - ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.)

 

 

 

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2