Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w WSSE w Poznaniu w 2017 r.

(W załączonych wystąpieniach pokontrolnych dokonano anonimizacji informacji z uwagi na ograniczenia dostępu do informacji publicznej określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.).

Lp.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Temat kontroli

Data kontroli

1.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Ocena wykonywania zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych, gospodarowanie środkami publicznymi, prawidłowość wykorzystywania środków publicznych udzielonych jednostce, ocena wykonania dochodów budżetowych, wybrane zagadnienia z zakresu realizacji polityki kadrowej względem członków korpusu służby cywilnej, organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, realizacja obowiązku określonego przepisami art. 55 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie.- pobierz

07.04.-14.06.2017 r.

2. Archiwum Państwowe w Poznaniu Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwum - pobierz
10.07.2017 r.
3. Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Poznaniu

Temat: Działanie organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej

-pobierz

19.12.2017 -

27.04.2018r.

 

 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w WSSE w Poznaniu w 2018 r.

Lp.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Temat kontroli

Data kontroli

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek
w Poznaniu

1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązanych jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2.Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3.Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4.Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

(protokół kontroli - pobierz)

11.04. – 09.05.2018 r.

 2.  Wydział Kontroli, Prawnego
i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
 Wystąpienie pokontrolne z oceny przygotowania WSSE
w Poznaniu do wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(protokół kontroli - pobierz)
 27.04 - 11.05.2018r.
3. Najwyższa Izba Kontroli Zatrudnienie osób niepełnosprawnych (wystąpienie - pobierz) 12.09-09.11.2018r
4. Państwowa Inspekcja Pracy - Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy Przepisy związane z atrudnieniem osób niepełnosprawnych
(protokół z kontroli - pobierz)
10, 18, 26, 31.10.2018r.
5 Państwowa Inspekcja Pracy – Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy Zagadnienia związane z przestrzeganiem prawnej ochrony pracy,
w szczególności wypłat wynagrodzeń za pracę, dokumentów wewnątrzzakładowych
(protokół z kontroli - pobierz)
21,23,27.11
oraz
4,7,14.12.
2018 r.

 

 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w WSSE w Poznaniu w 2019 r.

Lp.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Temat kontroli

Data kontroli

1.

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu
  1. Przygotowanie organizacyjne do wykonywania zadań w zakresie nadzoru nad jakością zdrowotną żywności pod kątem pozostałości środków ochrony roślin.
  2. Realizacja zadań w zakresie nadzoru nad jakością zdrowotną żywności pod kątem pozostałości środków ochrony roślin.
  3. Skuteczność systemu kontroli pozostałości w żywności środków ochrony roślin.
  4. Działania informacyjne, promocyjne, edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa żywności pod kątem pozostałości środków ochrony roślin.

 (protokół z kontroli - pobierz)

15.04-27.05

2019 r.

 2.      
3.      
4.      
5      

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2