Kontrole zewnętrzne w 2016r.

 

(W załączonych wystąpieniach pokontrolnych dokonano anonimizacji informacji z uwagi na ograniczenia dostępu do informacji publicznej określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.).

Lp.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Temat kontroli

Data kontroli

 1.

Najwyższa Izba Kontroli (Delegatura w Poznaniu)

Kontrola dot. dopuszczenia do obrotu suplementów diety.

22.04-02.06

2016

 2.

Państwowa Inspekcja Pracy (Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu)

Kontrola na wniosek Ministra Środowiska w zakresie wydania opinii dot. prowadzenia zakładu inżynierii genetycznej - pobierz pobierz

19.05.2016

 3.

Główny Inspektorat Sanitarny

Nadzór nad ustawowym zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych - pobierz

10.06.2016

 4.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.

Ocena warunków pracy w zakładzie inżynierii genetycznej

01.07.2016

 5. 

Państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu

Kontrola dot. BHP - pobierz

Kontrola sprawdzająca dotycząca wykonania zaleceń z dnia 25.02.2014 r. zawartych w protokole nr HP 456/1/1-92/14

25.10.2016

 6. 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Poznaniu

Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii - pobierz

Kontrola dokumentacji oraz procedur zapobiegającym zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zgłoszeń do PIS biologicznych czynników chorobotwórczych.

29.11.2016

 

Kontrole zewnętrzne w 2013r.

Lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli Data kontroli
1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola dokumentacji i zgłaszalności czynników chorobotwórczych. 24.04.2013r.
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola dokumentacji medycznej związanej ze szczepieniami ochronnymi i ich wykonawstwem oraz wyposażenia i stanu sanitarno-higienicznego punktu szczepień. 18.04.2013r.
3. Główny Inspektorat Sanitarny Kontrola w obszarze wykonywania przez Państwową Inspekcje Sanitarną zadań w zakresie realizacji przepisów art. 18 ust.8 art. 14-15 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) , w okresie od 01.01.2012r. do 05.06.2013. 06.06.2013r.
4. Centralne Biuro Antykorupcyjne Kontrola określonych przepisami prawa wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie planowania, wykorzystania i rozliczania środków publicznych przyznanych Decyzja Ministra Finansów nr FS6/4135/55/MYB/10 z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 1.400.000 zł z przeznaczeniem na działania związane z nadzorem w zakresie tzw. „dopalaczy” w latach 2010-2011. 20.08. -
18.12.2013r.
5. Wielkopolski Urząd Wojewódzki Gospodarowanie środkami finansowymi, realizacja dochodów budżetowych oraz stosowanie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 15.11. -
06.12.2013r.
6. Wielkopolski Urząd Wojewódzki Sposób sprawowania nadzoru nad warunkami higieny środowiska obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji, przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 23.10. -
31.10.2013r.
7. Główny Inspektorat Sanitarny Kontrola w obszarze wykonywania przez Państwową Inspekcję Sanitarną zadań z zakresu sposobów prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z procesem wydawania stosownych zgód i zezwoleń(promieniowanie jonizujące i pole elektromagnetyczne) oraz wykonywania pomiarów: skażeń promieniotwórczych izotopami promieniotwórczymi, współpracy z PPA w zakresie pomiarów skażeń produktów żywnościowych, testów specjalistycznych i pól elektromagnetycznych za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 października 2013r. 19.11. -
22.11.2013r.

 

Kontrole zewnętrzne w 2014r.

Lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli Data kontroli
1. Główny Inspektorat Sanitarny Sprawdzenie prawidłowości sprawowania nadzoru nad ustawowym zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 stycznia 2014roku. 03.02. -
04.02.2014r.
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola w zakresie: 1. Ocena realizacji ogólnych wymogów z zakresu higieny pracy 2. Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych i ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki 25.02.2014r.
3. Archiwum Państwowe w Poznaniu Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego zasobu archiwalnego. 17.03.2014
4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola dokumentacji i zgłaszalności czynników chorobotwórczych. 10.04.2014
5. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola w zakresie szczepień ochronnych – dokumentacji medycznej związanej ze szczepieniami i ich wykonawstwem oraz wyposażenia i stanu sanitarnego-higienicznego Punktu Szczepień w Poznaniu os. Przyjaźni 118. 22.04.2014
6. Główny Inspektorat Sanitarny Ocena działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. wielkopolskiego w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia w roku 2013 oraz w okresie I - X 2014 r. 17.11 – 18.11.2014

 

Kontrole zewnętrzne w 2015r.

Lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli Data kontroli
1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola problemowa - LMiP WSSE w Poznaniu 29.04.2015r.
2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola w zakresie szczepień ochronnych 23.04.2015r.
3. Najwyższa Izba Kontroli Kontrola w zakresie szczepień ochronnych 07.09-15.10
2015r.
4. Główny Inspektorat Sanitarny Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia postępowań w zakresie higieny środowiska pracy, chemikaliów i chorób zawodowych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 26.10-28.10
2015r.
5. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu kontrola w zakresie gospodarowania środkami finansowymi 20.11.2015

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2