Archiwum - Kontrole przeprowadzone przez WSSE w Poznaniu

Kontrole przeprowadzone przez WSSE w Poznaniu w 2018r.

Kontrole prowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. wielkopolskiego w roku 2018.

(W załączonych wystąpieniach pokontrolnych dokonano anonimizacji informacji z uwagi na ograniczenia dostępu do informacji publicznej określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.).

Przedmiot kontroli  Jednostka kontrolowana Termin Przeprowadzjący kontrolę
1. Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych
w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Środzie Wlkp. w zakresie higieny dzieci
i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Środzie Wlkp. 
28.02.2018 r.   Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
2.

1.Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.

Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin.

(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Grodzisku Wlkp. 
02.03.2018 r.   Oddział Higieny Pracy
3. 1. Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
2. Opinie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Uzgodnienia dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,  w tym pobieranie opłat za czynności w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
4. Sposób wykonywania dokumentacji kontrolnej przez pracowników Oddziału Nadzoru - Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Grodzisku Wlkp.(czy protokoły sporządzane są w wersji elektronicznej z wykorzystaniem sprzętu komputerowego).
(wystąpienie pokontrolne)
 PSSE
w Grodzisku Wlkp.
02.03.2018 r.   Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
4. Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych
w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej
(wystąpienie pokontrolne)
 PSSE
w Czarnkowie Wlkp.
20.03.2018 r.   Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
5.

1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin.

(wystąpienie pokontrolne)

 

PSSE
w Chodzieży

10.04.2018r.  Oddział Higieny Pracy
6.

Sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Obornikach. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.  
(wystąpienie pokontrolne)

 

PSSE
w Obornikach
16-17.04.2018 r.

Kontrola kompleksowa
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
-Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji
- Oddział ds. Systemu Jakości

7. Ocena nadzoru nad systemami kontroli wewnętrznej
w zakładach (GHP, GMP i HACCP).
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Złotowie
20.04.2018 r  Oddział Higieny Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku
8.
Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności pionu higieny komunalnej PSSE w Szamotułach w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad obiektem użyteczności publicznej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Szamotułach
20.04.2018 r..  Oddział Higieny Komunalnej
9.
Program profilaktyki palenia tytoniu dla dzieci przedszkolnych pt. "Czyste powietrze wokół nas" oraz program antytytoniowej edukaji zdrowotnej "Bieg po zdrowie" oraz zadań realizowanychw zakresie profilaktyki antytytoniowej.
(wystąpienie pokontrolne)

PSSE
w Poznaniu
23.04.2018r.  Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
10.

Planowanie budżetowe za 2017 r.
(wystąpienie pokontrolne)

PSSE
w Obornikach
24.04.2018 r   Oddział Ekonomiczny
11.
Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Gostyniu
24.04.2018r.   Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
12. Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym dokumentacji w zakresie epidemiologii w PSSE
w Gostyniu.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Gostyniu 
24.04.2018r.   Oddział Epidemiologii
13. Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych
w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Pleszewie w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

PSSE
w Pleszewie 
24.04.2018r.   Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży
14.
Realizacja zadań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz projektu "Wiem - nie biorę ! Jestem bezpieczny"
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Kaliszu 
26.04.2018r   Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
15.

1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.

2. Ocena znajomości wymogów wynikających
z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin.

(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Złotowie
09.05.2018 r Oddział Higieny Pracy
16.

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych
w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Złotowie w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

PSSE
w Złotowie
09.05.2018r   Oddział Higieny
Dzieci
i Młodzieży
17.  Znajomość zagadnień merytorycznych i organizacyjnych wynikających z realizacji Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej pt. "Czyste Powietrze Wokół Nas", programu Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej "Bieg Po Zdrowie" oraz zadań realizowanych w zakresie profilaktyki tytoniowej w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu 2014-2018 (POZNPT w Polsce).
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Wągrowcu 
11.05.2018r.   Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
18.  

1. Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

2. Opinie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Uzgodnienia dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,   w tym pobieranie opłat za czynności w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

4. Sposób wykonywania dokumentacji kontrolnej przez pracowników Oddziału Nadzoru - Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE
w Wolsztynie (czy protokoły sporządzane są
w wersji elektronicznej z wykorzystaniem sprzętu komputerowego).

(wystąpienie pokontrolne)

 PSSE
w Wolsztynie
15.05.2018r.  Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
19.

 Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez komórkę ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Wolsztynie
w zakresie realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” oraz ARS, czyli jak dbać
o miłość”.

(wystąpienie pokontrolne)

PSSE
w Wolsztynie 
15.05.2018 r   Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
20.

 Efektywność nadzoru w zakresie przestrzegania wymagań dotyczących znakowania, prezentacji
i reklamy żywności prozdrowotnej oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi określonych
w przepisach.

(wystąpienie pokontrolne)

PSSE
w Koninie 
17.05.2018 r.   Oddział Higieny Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku
 21

Sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym działalności w zakresie epidemiologii w PSSE w Grodzisku Wlkp.

w okresie od 01.01.2016 r. do 18.05.2018 r.

(wystąpienie pokontrolne)

 
PSSE
w Grodzisku Wlkp. 
18.05.2018 r.  Oddział Epidemiologii 
22

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez komórkę ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Pile
w zakresie realizacji programu Moje Dziecko Idzie do Szkoły

(wystąpienie pokontrolne)

PSSE
w Pile
18.05.2018 r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
23

Rozliczenia z ZUS w 2017 r.

(wystąpienie pokontrolne)

PSSE
w Międzychodzie
21.05.2018 r. Oddział Ekonomiczny
24

Sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzychodzie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.  

(wystąpienie pokontrolne)

PSSE
w Międzychodzie
21-22.05.2018 r

Kontrola kompleksowa

- Oddział Epidemiologii

- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

- Oddział Higieny Komunalnej

- Oddział Higieny Pracy

- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

-Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

- Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji

- Oddział ds. Systemu Jakości
25

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Obornikach w czasie prowadzonego nadzoru sanitarnego nad podmiotem leczniczym

(sprawozdanie z kontroli)

PSSE
w Obornikach
22.05.2018 r Oddział Higieny Komunalnej
26 Ocena pracowników/pracownika pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie środków zastępczych oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej w ww. zakresie
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Koninie
28.05.2018 r Oddział Higieny Pracy
27

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych
w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej
w Szamotułach oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.

(sprawozdanie z kontroli)

PSSE
w Szamotułach
29.05.2018 r.

Kontrola doraźna:

- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

 28

Sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.  

(wystąpienie pokontrolne
 PSSE
w Kępnie
4-5.06.2018 r 

Kontrola kompleksowa

- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji
- Oddział ds. Systemu Jakości Zdrowia
- Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

 
 29

Sprawdzenie   pod   względem   merytorycznym   działań   realizowanych   przez   komórkę   ds. oświaty zdrowotnej
i promocji zdrowia PSSE w Kościanie w zakresie realizacji programu „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”.

(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Kościanie 
8.06.2018 r 

Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia

 
30

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Międzychodzie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad podmiotem leczniczym.
(wystąpienie pokontrolne)

PSSE
w Międzychodzie 
12.06.2018 r. 

Oddział Higieny Komunalnej

 
31

Sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.  

(wystąpienie pokontrolne
 PSSE
w Ostrzeszowie
18-19.06.2018 r. 

Kontrola kompleksowa

- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
-Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji
- Oddział ds. Systemu Jakości

 
32

Sprawdzenie   pod względem   merytorycznym   działań   realizowanych   przez   komórkę   ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSEw Nowym Tomyślu w zakresie realizacji programu profilaktyki   palenia   tytoniu   dla   dzieci   przedszkolnych   pt.   „Czyste   Powietrze   Wokół   Nas” oraz programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”.

(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Nowym Tomyslu 
21.06.2018 r 

Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia

 
33

Rozliczenia z ZUS w 2017 r

(wystąpienie pokontrolne)

PSSE 
w Ostrzeszowie
 22.06.2018r. Oddział Ekonomiczny
34

Sprawdzenia pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Lesznie w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami wodnymi.

(wystąpienie pokontrolne)

PSSE
 w Lesznie
02.07.2018r. Oddział Higieny Komunalnej
35
  1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
  2. Ocena znajomości wymogów wynikających
    z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów BHP, substancji chemicznych i ich mieszanin.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Wolsztynie
04.07.2018r. Oddział Higieny Pracy
36

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych
w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim
w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.

(wystąpienie pokontrolne)

PSSE

w Ostrowie Wlkp.

10.07.2018r. Oddział Higieny
Dzieci i Młodzieży
37

Wydatki i dochody budżetowe
od 01.01 do 31.06.2018 r.

(wystąpienie pokontrolne)

PSSE
w Kępnie
16.07.2018r. Oddział Ekonomiczny
 38  Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Nowym Tomyślu  06.08.2018r. Oddział Higieny
Dzieci i Młodzieży 
39 Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Rawiczu
10-11.09.2018 r. Kontrola kompleksowa
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział ds. Systemu Jakości
40 Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności w zakresie epidemiologii w PSSE w Koninie w okresie od 01.01.2016 r. do 13.09.2018 r.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Koninie 13.09.2018 r. Oddział Epidemiologii
41 Sprawdzenie   pod   względem   merytorycznym działań   realizowanych   przez komórkę ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Jarocinie w zakresie realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Jarocinie 17.09.2018 r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
42 1.Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
2.Opinie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
3.Uzgodnienia dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,  w tym pobieranie opłat za czynności w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
4.Sposób wykonywania dokumentacji kontrolnej przez pracowników Oddziału Nadzoru - Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Czarnkowie (czy protokoły sporządzane są w wersji elektronicznej z wykorzystaniem sprzętu komputerowego).
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Czarnkowie
18.09.2018 r. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
43 1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Ostrowie Wlkp.
19.09.2018 r. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
44 Sprawdzenie  pod  względem  merytorycznym  działań  realizowanych  przez komórkę ds. oświaty zdrowotnej i promocji  zdrowia  PSSE  w Turku w  zakresie  realizacji programu profilaktyki palenia tytoniu dla dzieci przedszkolnych pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas” oraz programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Turku
21.09.2018 r. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
45 Ocena sprawowanego nadzoru nad producentami i dystrybutorami materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z przepisami o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Pile
24.09.2018 r. Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
46 Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy.
(wystąpienie pokontrolne)

PSSE

w Słupcy

01-02.10.2018 r. Kontrola kompleksowa
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział ds. Systemu Jakości
47 Prowadzenie nadzoru nad  produktami kosmetycznymi poprzez ocenę znakowania (ze szczególnym uwzględnieniem przepisów rozporządzenie  WE nr 655/2013 dot. uzasadniania oświadczeń), badania wyrobów znajdujących się w obrocie (wybielacze do zębów) i kontrolę zakładów produkcyjnych.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Kościanie
12.10.2018 r. Oddział Higieny Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku
48 1.Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2.Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
we Wrześni
12.10.2018 r. Oddział Higieny Pracy
49 Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
we Wrześni
12.10.2018 r.
 Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
50 Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Szamotułach.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Szamotułach
15-16.10.2018 r. Kontrola kompleksowa
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział ds. Systemu Jakości
51 Rozliczenia z ZUS w 2017r. oraz od I do VI 2018 r.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Szamotułach
16.10.2018 r. Oddział Ekonomiczny
52 Wydatki i dochody budżetowe od 01.01 do 31.06.2018 r.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Słupcy
17.10.2018 r. Oddział Ekonomiczny
53 Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej  PSSE w Nowym Tomyślu w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Nowym Tomyślu
18.10.2018 r. Oddział Higieny Komunalnej
54 Ocena skuteczności prowadzenia nadzoru nad zakładami produkcji żywności w zakresie przestrzegania wymogów dotyczących znakowania (w tym informowania o alergenach) oraz stosowania substancji dodatkowych
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Środzie Wlkp.
19.10.2018 r. Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
55 1.Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
2.Opinie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
3.Uzgodnienia dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,  w tym pobieranie opłat za czynności w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
4.Sposób wykonywania dokumentacji kontrolnej przez pracowników (czy protokoły sporządzane są w wersji elektronicznej z wykorzystaniem sprzętu komputerowego).
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Śremie
23.10.2018 r. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
56 Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie  w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Jarocinie
07.11.2018 r.

 

Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży

57 Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym dokumentacji z zakresu epidemiologii
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Turku
14.11.2018 r. Oddział Epidemiologii
58  Prowadzenie działań w systemie RASFF w celu właściwego identyfikowania i szacowania zagrożeń ze strony żywności o niewłaściwej, jakości zdrowotnej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Pleszewie 
16.11.2018r   Sekcja Higieny Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku
59  Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami wodnymi
(wystąpienie pokontrolne)
 PSSE
w Krotoszynie
20.11.2018 r.   Oddział Higieny Komunalnej
60  Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Gnieźnie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Gnieźnie 
21.11.2018 r.   Oddział Higieny Komunalnej
61  1.Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2.Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Słupcy 
23.11.2018 r.   Oddział Higieny Pracy
62 Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie  w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Śremie
05.12.2018 r. Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży
63 Kontrola doraźna w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych dot. środków zastępczych, nadzoru nad realizacją zapisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy kodeksu postępowania administracyjnego
(sprawozdanie z kontroli)
PSSE
w Poznaniu
13-14.12.2018 r Oddział Higieny Pracy

Kontrole prowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Poznaniu w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. wielkopolskiego w roku 2016.

 

W załączonych wystąpieniach pokontrolnych dokonano anonimizacji informacji z uwagi na ograniczenia dostępu do informacji publicznej określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz.1764).

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę
 1  Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Grodzisku Wielkopolskim w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym dokumentacji kontrolnej. (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Grodzisku Wlkp. 16.02.16
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
 2 

1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. (wystąpienie pokontrolne  1 , 2 )

PSSE w Poznaniu 03.03.16
Oddział Higieny Pracy
 3 Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Koninie w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym dokumentacji kontrolnej. (wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Koninie 08.03.16
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
 4 Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez komórkę ds. oz i pz w zakresie programu edukacyjnego ?Trzymaj Formę!? oraz Projektu KIK/68 ?Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych? (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Pleszewie 14.03.16
Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
 5 1.Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby ? co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
2.Opinie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
3.Uzgodnienia dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych w tym pobieranie opłat za czynności w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
4.Sposób wykonywania dokumentacji kontrolnej przez pracownika PSSE (czy jest wykonywana w wersji elektronicznej).
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Pleszewie 16.03.2016 r
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
 6

1.Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin. (wystąpienie pokontrolne strona (wystąpienie pokontrolne)

PSSE w Wolsztynie 24.03.16
Oddział Higieny Pracy
 7 Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w trakcie kontroli kompleksowej przeprowadzonej w terminie 07-08.09.2015 r. (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Poznaniu 31.03.16
Kontrola sprawdzająca dot. kontroli kompleksowej
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Sekcja Prawna
 8 Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji z zakresu epidemiologii (nadzór nad magazynowaniem i dystrybucją szczepionek oraz procedurami postępowania na wypadek awarii urządzeń chłodniczych lub braku zasilania w energię elektryczną) w PSSE w Chodzieży za okres od 01.01.2015r. do 04.04.2016r. w związku ze zgłoszeniem zniszczenia szczepionek w wyniku awarii sprzętu chłodniczego, w którym przechowywane były preparaty szczepionkowe przeznaczone do realizacji PSO.
(sprawozdanie z kontroli)
PSSE w Chodzieży 04.04.16
Oddział Epidemiologii
 9

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. (wystąpienie pokontrolne) ( wystąpienie)

PSSE w Jarocinie 11-12.04.16
Kontrola kompleksowa:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
- Laboratorium Mikrobiologii
i Parazytologii
- Oddział ds. Systemu Jakości
 10 

1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin. (wystąpienie pokontrolne strona 1, 2, 3 )

PSSE w Nowym Tomyślu 14.04.16
Oddział Higieny Pracy
 11 Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Rawiczu w zakresie higieny dzieci młodzieży oraz sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym dokumentacji kontrolnej. (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Rawiczu 15.04.16
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
 12 1.Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby ? co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
2.Opinie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3.Uzgodnienia dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych w tym pobieranie opłat za czynności w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
4.Sposób wykonywania dokumentacji kontrolnej przez pracowników PSSE (czy jest wykonywana w wersji elektronicznej).
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Turku 18.04.16
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
 13 Ocena nadzoru nad systemami kontroli wewnętrznej w zakładach (GHP, GMP i HACCP). (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Czarnkowie 22.04.16
Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
 14 Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krotoszynie wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w trakcie kontroli kompleksowej przeprowadzonej w terminie 25-26.05.2016 r. (wystąpienie pokontrolne) PSSE
w Krotoszynie
27.04.16
Kontrola sprawdzająca dot. kontroli kompleksowej
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Sekcja Prawna
 15 Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności komórki higieny komunalnej PSSE w Jarocinie w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej. (wystąpienie pokontrolne) PSSE
w Jarocinie
27.04.16
Oddział Higieny Komunalnej
 16

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym dokumentacji kontrolnej. (wystąpienie pokontrolne

PSSE w Wągrowcu 11.05.16
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
 17

1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin. (sprawozdanie z kontroli) część 1, 2 , 3

PSSE w Poznaniu 11.05.16
Oddział Higieny Pracy
 18

1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin. (wystąpienie pokontrolne - strona 1 , strona 2 , strona 3)

PSSE w Pleszewie 13.05.16
Oddział Higieny Pracy
 19 Efektywność nadzoru w zakresie przestrzegania wymagań dotyczących znakowania, prezentacji i reklamy żywności oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi określonych w szczególności w przepisach ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzenia nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności?.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Gniezno 20.05.16
Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
 20 Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym dokumentacji w zakresie epidemiologii w PSSE w Ostrowie Wielkopolskim za okres 01.01.2014r. - 23.05.2016r. (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Ostrowie Wlkp. 23.05.16
Oddział Epidemiologii
 21 Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez pion oz i pz w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz w zakresie Projektu ?Bądźmy zdrowi ? wiemy, więc działamy? (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Ostrowie Wlkp. 23.05.16
- Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
 22 Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez pion oz i pz w zakresie ?Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce?. (wystąpienie pokontrolne) PSSE
w Międzychodzie
07.06.16
Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
 23 Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez pion oz i pz w zakresie Projektu ?Bądźmy zdrowi ? wiemy, więc działamy? i programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej ?Czyste Powietrze Wokół Nas? (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Gostyniu 10.06.16
Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
 24 Sprawdzenia pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomyślu. (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Nowym Tomyślu 13-14.06.16
Kontrola kompleksowa:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
- Laboratorium Mikrobiologii
i Parazytologii
- Oddział ds. Systemu Jakości
 25 Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez pion oz i pz w zakresie Projektu ?Bądźmy zdrowi ? wiemy, więc działamy? i ?Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce?. (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Złotowie 20.06.16
Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
 26

1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin. (wystąpienie pokontrolne 1, 2, 3

PSSE w Kole 28.06.16
Oddział Higieny Pracy
 27 Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym dokumentacji w zakresie epidemiologii w PSSE w Pleszewie za okres 01.01.2014r.? 13.06.2016 r. (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Pleszewie 30.06.16
Oddział Epidemiologii
 28 Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Komunalnej PSSE w Rawiczu w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami wodnymi. (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Rawiczu 19.07.16
Oddział Higieny Komunalnej
 29 Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzychodzie w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym dokumentacji kontrolnej. (wystąpienie pokontrolne) PSSE
w Międzychodzie
25.07.16
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
 30 Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym dokumentacji w zakresie epidemiologii (nadzór nad magazynowaniem i dystrybucją szczepionek oraz procedurami postępowania na wypadek awarii urządzeń chłodniczych lub zasilania w energię elektryczną). (sprawozdanie z kontroli) PSSE w Kaliszu 26.07.16
Oddział Epidemiologii
 31 Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym dokumentacji w zakresie epidemiologii (nadzór nad magazynowaniem i dystrybucją szczepionek oraz procedurami postępowania na wypadek awarii urządzeń chłodniczych lub zasilania w energię elektryczną). (sprawozdanie z kontroli) PSSE w Kaliszu 26.07.16
Oddział Epidemiologii
 32 Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym dokumentacji kontrolnej. (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Gnieźnie 05.08.16
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
 33 1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin. (wystąpienie pokontrolne 1, 2, 3 )
PSSE w Koninie 08.08.16
Oddział Higieny Pracy
 34 1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracownika pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin. (wystąpienie pokontrolne 1, 2, 3 )
PSSE w Jarocinie 11.08.16
Oddział Higieny Pracy
 35 Sprawdzenia pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile. (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Pile

05, 06, 12

09.2016

Kontrola kompleksowa:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
- Laboratorium Mikrobiologii
i Parazytologii
- laboratorium Badania Wody i Gleby
- Oddział ds. Systemu Jakości
 36 Ocena sprawowanego nadzoru nad producentami i dystrybutorami materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z przepisami o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Chodzieży 22.09.16
Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
 37 Ocena sposobu prowadzenia postępowań administracyjnych w obrębie środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w latach 2011-2016 (sprawozdanie z kontroli), strona 2 PSSE
w Gnieźnie
22.09.16
Oddział Higieny Pracy
 38 Sprawdzenia pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Wągrowcu 26-27.09.16
Kontrola kompleksowa:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
- Oddział ds. Systemu Jakości
 39

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w zakresie Projektu ?Bądźmy zdrowi ? wiemy, więc działamy? i Programu ?Moje Dziecko Idzie do Szkoły" (wystąpienie pokontrolne)

PSSE
w Krotoszynie
29.09.16
Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
 40 Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności komórki higieny komunalnej PSSE w Międzychodzie w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej. (wystąpienie pokontrolne) PSSE
w Międzychodzie
07.10.16
Oddział Higieny Komunalnej
 41 Sprawdzenia pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Wolsztynie 10-11.10.16
Kontrola kompleksowa:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
- Oddział ds. Systemu Jakości
 42 Ocena sposobu prowadzenia postępowań administracyjnych w obrębie środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w latach 2011-2016. (sprawozdanie z kontroli), str 2 PSSE w Koninie 10.10.16
Oddział Higieny Pracy
 43 Ocena sposobu prowadzenia postępowań administracyjnych w obrębie środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w latach 2011-2016. (sprawozdanie z kontroli), str 2 PSSE w Turku 10.10.16
Oddział Higieny Pracy
 44 1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin. (wystąpienie pokontrolne), str 2
PSSE w Poznaniu 13.10.16
Oddział Higieny Pracy
 45 Ocena nadzoru nad przestrzeganiem warunków określonych w rozporządzeniu 1829/2003 i 1830/2003 dot. żywności genetycznie zmodyfikowanej, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego znakowania środków spożywczych zawierających GMO i dokumentacji towarzyszącej ww. środkom spożywczym oraz pobierania próbek (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Wągrowcu 14.10.16
Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
 46 Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby ? co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Uzgodnienia projektów budowlanych, Sprawy związane z uzgodnieniami dotyczącymi budowli rolniczych będącymi przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Ostrowie Wlkp. 17.10.16
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
 47 Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym dokumentacji w zakresie epidemiologii w PSSE w Wągrowcu za okres 01.01.2014 r. - 18.10.2016 r. (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Złotowie 18.10.16
Oddział Epidemiologii
 48 Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym dokumentacji kontrolnej. (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Turku 19.10.16
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
 49 Ocena sposobu prowadzenia postępowań administracyjnych w obrębie środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w latach 2011-2016. (sprawozdanie z kontroli), str 2 PSSE w Kaliszu 21.10.16
Oddział Higieny Pracy
 50 Ocena sposobu prowadzenia postępowań administracyjnych w obrębie środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w latach 2011-2016. (sprawozdanie z kontroli), str 2 PSSE
w Ostrowie Wlkp.
21.10.16
Oddział Higieny Pracy
 51 Sprawdzenia pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej. (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Kościanie 24-26.10.16
Kontrola kompleksowa:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
- Oddział ds. Systemu Jakości
 52 Prowadzenie nadzoru nad kosmetykami(ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów przeznaczonych dla dzieci oraz wybielaczy do zębów) poprzez badania wyrobów znajdujących się w obrocie i kontrolę zakładów produkcyjnych

(wystąpienie pokontrolne)

PSSE w Poznaniu 27.10.16
Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
 53

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez pracownika ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w zakresie profilaktyki HIV/AIDS i Projektu ?Wiem-nie biorę! Jestem bezpieczny" (wystąpienie pokontrolne)

PSSE w Obornikach 28.10.16
- Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
 54 Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Turku w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektem wodnym. (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Turku 08.11.16
Oddział Higieny Komunalnej
 55 Ocena sposobu prowadzenia postępowań administracyjnych w obrębie środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w latach 2011-2016 (sprawozdanie z kontroli) PSSE w Poznaniu

10, 15, 25

11.2016

Oddział Higieny Pracy
 56 Prowadzenie działań w systemie RASFF w celu właściwego identyfikowania i szacowania zagrożeń ze strony żywności o niewłaściwej, jakości zdrowotnej. (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Pile 14.11.16
Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
 57 Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez pion oświaty zdrowotnej  
i promocji zdrowia w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz Projektu ?Bądźmy zdrowi ? wiemy, więc działamy?
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Kępnie 15.11.16
Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
 58 Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w zakresie programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej ?Czyste Powietrze Wokół Nas? (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Ostrzeszowie 15.11.16
Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
 59 Sposób przeprowadzenia czynności kontrolnych w Niepublicznym Przedszkolu przez pracowników Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu oraz sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym dokumentacji kontrolnej. (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Kaliszu 16.11.16
24.11.16
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
 60

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w zakresie programu edukacyjnego ?Trzymaj Formę!? oraz Projektu KIK/68 ?Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych? (wystąpienie pokontrolne)

PSSE w Słupcy 18.11.16
Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
 61 Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności komórki higieny komunalnej PSSE w Grodzisku Wlkp. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad obiektem użyteczności publicznej. (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Grodzisku Wielkopolskim 17.11.16
Oddział Higieny Komunalnej
 62

1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin. (wystąpienie pokontrolne 1-2-3)

PSSE w Lesznie 18.11.16
Oddział Higieny Pracy
 63 Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności komórki Oddziału Nadzoru na stanowisku do spraw Higieny Komunalnej PSSE w Chodzieży w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Chodzieży 25.11.16
Oddział Higieny Komunalnej
 64 Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Gostyniu w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Gostyniu 28.11.16
Oddział Higieny Komunalnej
 65 

1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin. (wystąpienie pokontrolne)

PSSE w Czarnkowie 30.11.16
Oddział Higieny Pracy
 66  Ocena sposobu prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie choroby zawodowej (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Poznaniu 20.12.16
Oddział Higieny Pracy

 

Kontrole prowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. wielkopolskiego w 2013 - 2015 roku.

L.p. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę
1

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Koninie - sporządzenie informacji dla Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
(sprawozdanie z kontroli)

 - pobierz

PSSE w Koninie 10-11.01.2013r Kontrola w trybie uproszczonym:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży
- Oddział Ekonomiczny
- Oddział Kadr
- Sekcja Prawna
2

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarocinie - sporządzenie informacji dla Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
(sprawozdanie z kontroli)

pobierz

PSSE w Jarocinie 15.01.2013r. Kontrola w trybie uproszczonym:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
3

1.Sprawdzenie podstaw aktów prawnych stosowanych w wydawanych rozstrzygnięciach, w zakresie aktualności oraz stosowanej tematyki.
2.Sprawdzenie terminowości oraz prawidłowej formy wydawanych rozstrzygnięć.
3.Sprawdzenie pobieranych opłat za wykonywanie czynności w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz czy zostało wszczęte postępowanie administracyjne przed wydaniem decyzji płatniczej - rachunku.
4.Sprawdzenie załatwianych spraw wg. właściwości (w szczególności programy dostosowawcze oraz sprawy w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko).
5.W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika sprawdzenie pełnomocnictw oraz czy została pobrana stosowna opłata skarbowa.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE Konin 16.01.2013r. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
4

Sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu - sporządzenie informacji dla Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
(sprawozdanie z kontroli)

pobierz

PSSE w Poznaniu 21-29.01.2013r. Kontrola w trybie uproszczonym:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
5

1.Sprawdzenie podstaw aktów prawnych stosowanych w wydawanych rozstrzygnięciach, w zakresie aktualności oraz stosowanej tematyki.
2.Sprawdzenie terminowości oraz prawidłowej formy wydawanych rozstrzygnięć.
3.Sprawdzenie pobieranych opłat za wykonywanie czynności w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz czy zostało wszczęte postępowanie administracyjne przed wydaniem decyzji płatniczej - rachunku.
4.Sprawdzenie załatwianych spraw wg. właściwości (w szczególności programy dostosowawcze oraz sprawy w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko).
5.W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika sprawdzenie pełnomocnictw oraz czy została pobrana stosowna opłata skarbowa.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Jarocinie 24.01.2013r. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
6.

1.Sprawdzenie podstaw aktów prawnych stosowanych w wydawanych rozstrzygnięciach, w zakresie aktualności oraz stosowanej tematyki.
2.Sprawdzenie terminowości oraz prawidłowej formy wydawanych rozstrzygnięć.
3.Sprawdzenie pobieranych opłat za wykonywanie czynności w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz czy zostało wszczęte postępowanie administracyjne przed wydaniem decyzji płatniczej - rachunku.
4.Sprawdzenie załatwianych spraw wg. właściwości (w szczególności programy dostosowawcze oraz sprawy w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko).
5.W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika sprawdzenie pełnomocnictw oraz czy została pobrana stosowna opłata skarbowa.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Poznaniu 30.01.2013r Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
7

Działania w zakresie oświaty zdrowotnej
i promocji zdrowia, a w szczególności realizacja zadań z zakresu profilaktyki tytoniowej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Koninie 27.02.2013r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
8

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności komórki higieny komunalnej PSSE w Lesznie w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektem służby zdrowia.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Lesznie 11.03.2013r. Oddział Higieny Komunalnej
9

Działania w zakresie oświaty zdrowotnej
i promocji zdrowia, a w szczególności realizacja zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS oraz projektu ?Bądźmy zdrowi-wiemy, więc działamy?.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Ostrzeszowie 11.03.2013r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
10

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności komórki higieny komunalnej PSSE w Słupcy w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Słupcy 13.03.2013r. Oddział Higieny Komunalnej
11

1.Wydawanie opinii do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
2.Wydawanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakresu raportu.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Obornikach 18.03.2013r. Oddział Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
12

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności komórki higieny komunalnej PSSE w Wolsztynie w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej.
1. (wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Wolsztynie 20.03.2013r. Oddział Higieny Komunalnej
13

Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Słupcy 20.03.2013r. Oddział Higieny Pracy
14

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w żłobku przez pracownika na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci
i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno ? Epidemiologicznej we Wrześni oraz sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym dokumentacji kontrolnej. (wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE we Wrześni 20.03.2013r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
15

Kontrola z zakresu epidemiologii ? nadzór nad magazynowaniem i dystrybucją szczepionek oraz procedurami postępowania na wypadek awarii urządzeń chłodniczych lub braku zasilania w energię elektryczną.
(wystąpienie pokontrolne)

 - pobierz

PSSE w Ostrzeszowie 22.03.2013r. Oddział Epidemiologii
16

Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Złotowie 04.04.2013r. Oddział Higieny Pracy
17

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chodzieży. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w czasie ostatniej kontroli.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Chodzieży 08-09.04.2013r. Kontrola kompleksowa:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
18

Działania w zakresie oświaty zdrowotnej
i promocji zdrowia, a w szczególności realizacja programu ?Moje Dziecko Idzie do Szkoły? oraz Projektu ?Bądźmy zdrowi - wiemy więc działamy.?
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Poznaniu 08.04.2013r Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia

19

Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych
z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania
i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Chodzieży 10.04.2013r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
20.

Oddział Higieny Komunalnej
Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych
z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania
i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Czarnkowie 10.04.2013r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
21

Działania w zakresie oświaty zdrowotnej
i promocji zdrowia, a w szczególności realizacja projektu ?Odświeżamy nasze miasta TOB3CIT? i ?Bądźmy zdrowi ?wiemy więc działamy.?
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Gnieźnie 15.04.013r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
22

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w czasie ostatniej kontroli kompleksowej
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Kaliszu 18.04.2013r. Kontrola sprawdzająca dot. kontroli kompleksowej:
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
-Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
-Oddział Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
-Sekcja Prawna
23

Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Kaliszu 18.04.2013r. Oddział Higieny Pracy
24

Analiza dokumentacji w zakresie tematyki kontroli (protokoły kontroli sanitarnej, arkusze oceny) oraz stopnia wdrożenia i wdrażania zasad Dobrej Praktyki Higienicznej / Produkcyjnej oraz systemu HACCP
w przedsiębiorstwach będących pod nadzorem PPIS w Śremie w 2012 roku oraz w I kwartale 2013 r.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Śremie 18.04.2013r Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
25

Działania w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, a w szczególności realizacja zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, Programu ?Trzymaj Formę!?
i Projektu ?Bądźmy zdrowi-wiemy więc działamy?.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Śremie 18.04.2013r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
26

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce oświatowo - wychowawczej przez pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu oraz sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym dokumentacji kontrolnej. (wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Poznaniu 24.04.2013r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
27

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Wlkp. Realizacja zaleceń pokontrolnych
w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Grodzisku
Wielkopolskim
07-08.05.2013r. Kontrola kompleksowa:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
28

Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych
z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania
i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Grodzisku Wielkopolskim 10.05.2013r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
29

Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych
z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania
i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Nowym Tomyślu 10.05.2013r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
30

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce oświatowo-wychowawczej przez pracownika na Stanowisku Pracy do spraw Higieny Dzieci
i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej (PSSE) w Środzie Wielkopolskiej oraz sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Środzie
Wielkopolskiej
17.05.2013r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
31

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Kępnie 27-28.05.2013r. Kontrola kompleksowa:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
32

Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych
z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania
i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Kępnie 29.05.2013r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
33

Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych
z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania
i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Ostrzeszowie 29.05.2013r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
34

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Rawiczu 10-11.06.013r Kontrola kompleksowa:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
35

Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych
z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania
i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Gostyniu 12.06.2013r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
36

Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych
z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania
i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Rawiczu 12.06.2013r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
37

Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Ostrzeszowie 20.06.2013r. Oddział Higieny Pracy
38

Ocena przeprowadzenia czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny komunalnej PSSE w Kościanie podczas bieżącej kontroli obiektu służby zdrowia.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Kościanie 21.06.013r. Oddział Higieny Komunalnej
39

Ocena efektywności nadzoru przestrzegania wymagań dotyczących znakowania, prezentacji i reklamy żywności wzbogacanej, suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, określonych w szczególności przepisami o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzenia 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Pile 24.06.2013r. Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
40

Działania w zakresie oświaty zdrowotnej
i promocji zdrowia, a w szczególności realizacja zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS oraz Programu ?Trzymaj Formę!?
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Krotoszynie 27.06.2013r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
41

Działania w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia a w szczególności realizacja zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS oraz Projektu ?Bądźmy zdrowi-wiemy, więc działamy?.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Pile 08.07.2013r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
42

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych wypoczynku przez pracowników
na Stanowisku Pracy do spraw Higieny Dzieci
i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej (PSSE) w Szamotułach oraz sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym dokumentacji kontrolnej. (wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Szamotułach 11.07.2013r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
43

Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Pleszewie 11.07.2013r. Oddział Higieny Pracy
44

Sprawdzenie realizacji zaleceń dotyczących nieprawidłowości stwierdzonych
w przeprowadzonej 11.01.2013r. kontroli.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Koninie 06.09.2013r. Oddział Epidemiologii
45

Ocena sprawowanego nadzoru nad produkcją
i obrotem materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z przepisami o materiałach i wyrobach przeznaczonymi do kontaktu z żywnością.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Wągrowcu 19.09.2013r. Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
46

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szamotułach.
Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Szamotułach 23-24.09.2013r Kontrola kompleksowa:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
- Oddział Kadr
47

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce oświatowo-wychowawczej przez pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu oraz sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Poznaniu 24.09.2013r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
48

Działania w zakresie oświaty zdrowotnej
i promocji zdrowia a w szczególności realizacja Programu ?Moje Dziecko Idzie do Szkoły? oraz Projektu ?Bądźmy Zdrowi ? wiemy, więc działamy?.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Lesznie 26.09.2013r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
49

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności komórki higieny komunalnej PSSE w Czarnkowie w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Czarnkowie 03.10.2013r Oddział Higieny Komunalnej
50

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce oświatowo-wychowawczej przez pracownika na Stanowisku Pracy do spraw Higieny Dzieci
i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej (PSSE) w Gostyniu oraz sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym dokumentacji kontrolnej. (wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Gostyniu 07.10.2013r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
51

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce oświatowo-wychowawczej przez pracownika na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci
i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie oraz sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Kępnie 10.10.2013r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
52

Ocena nadzoru w zakresie zgodności środków spożywczych z rozp. 953/2009 w sprawie substancji, które mogą być dodawane
w szczególnych celach odżywczych do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
z uwzględnieniem substancji zabronionych w sporcie spośród wymienionych na liście substancji i metod zabronionych w 2012 roku, publikowanej przez Światową Agencje Antydopingową.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Gnieźnie 11.10.2013r. Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
53

Ocena prowadzenia nadzoru nad kosmetykami (ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów przeznaczonych dla dzieci, farb do włosów oraz tzw. henny) poprzez badania wyrobów znajdujących się w obrocie i kontrolę zakładów produkcyjnych.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Poznaniu 14.10.2013r. Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
54

Sprawdzenie poprawności wydawania opinii o warunkach higieniczno - sanitarnych
w żłobkach i klubach dziecięcych przez pracowników Oddziału Higieny Dzieci
i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu. (wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Poznaniu 15.10.2013r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
55

1.Wydawanie opinii do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
2.Wydawanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakresu raportu.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Słupcy 15.10.2013r. Oddział Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
56

Działania w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, a w szczególności realizacja Projektu ?Bądźmy zdrowi ? wiemy, więc działamy? oraz programów profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ?Znajdź właściwe rozwiązanie? i ?Nie pal przy mnie, proszę.?
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Słupcy 16.10.2013r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
57

Ocena sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez WPWIS w zakresie higieny komunalnej po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 10-11 stycznia 2013r.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Koninie 21.10.2013r. Oddział Higieny Komunalnej
58

Kontrola w zakresie sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 25.01.2013r.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Poznaniu 21.10.2013r. Oddział Higieny Pracy
59

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni.
Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. (wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE we Wrześni 28-29.10.2013r Kontrola kompleksowa:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
60

Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE
w Międzychodzie
30.10.2013r. Oddział Higieny Pracy
61

Ocena sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez WPWIS
w zakresie higieny komunalnej po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach
10-11.2013r.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Poznaniu 31.10.2013r. Oddział Higieny Komunalnej
62

Działania w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, a w szczególności realizacja projektów ?Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy? oraz ?Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT?, Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu
w Polsce i programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej ?Czyste powietrze wokół nas.?
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Środzie Wlkp 08.11.2013r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
63

Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Wągrowcu 20.11.2013r. Oddział Higieny Pracy
64

Prowadzenie działań w systemie RASFF w celu właściwego identyfikowania i szacowania zagrożeń ze strony żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Gostyniu 21.11.2013r. Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
65

Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Rawiczu 28.11.2013r. Oddział Higieny Pracy
66

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności komórki higieny komunalnej PSSE w Nowym Tomyślu w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektem wodnym.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Nowym Tomyślu 05.12.2013r. Oddział Higieny Komunalnej
ROK 2014
Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę
1

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym dokumentacji w zakresie szczepień ochronnych, nadzoru nad wirusowymi zapaleniami wątroby B i C oraz boreliozą.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Środzie Wielkopolskiej 21.02.2014r. Oddział Epidemiologii
2

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym dokumentacji w zakresie szczepień ochronnych, nadzoru w zakresie narażenia i styczności ze wścieklizną oraz boreliozą.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Wągrowcu 06.03.2014r. Oddział Epidemiologii
3

1.Wydawanie opinii do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
2.Wydawanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakresu raportu.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Pile 11.03.2014r. Oddział Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
4

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności komórki higieny komunalnej PSSE w Szamotułach w ramach prowadzonego bieżącego sanitarnego nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Szamotułach 12.03.2014r. Oddział Higieny Komunalnej
5

Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Środzie Wielkopolskiej 19.03.2014r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
6

Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE we Wrześni 19.03.2014r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
7

Sprawdzenie poprawności wydawania opinii o warunkach higieniczno ? sanitarnych w żłobkach i klubach dziecięcych przez pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Poznaniu.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Poznaniu 21.03.2014r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
8

Działania realizowane przez pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w zakresie ?Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce?, programu profilaktyki palenia tytoniu przez uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum ?Znajdź Właściwe Rozwiązanie? oraz projektu ?Bądźmy zdrowi-wiemy więc działamy?.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Kościanie 21.03.2014r Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
9

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności komórki higieny komunalnej PSSE w Krotoszynie w ramach prowadzonego bieżącego sanitarnego nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Krotoszynie 24.03.2014r. Oddział Higieny Komunalnej
10

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce oświatowo-wychowawczej przez pracownika na stanowisku pracy ds. higieny dzieci i młodzieży PSSE w Śremie oraz sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Śremie 25.03.2014r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
11

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole.
Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli sprawdzającej dot. kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Kole 02-03.04.2014r Kontrola kompleksowa:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
12

Sprawdzenie przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce oświatowo ? wychowawczej przez pracownika na stanowisku pracy ds. higieny dzieci i młodzieży PSSE w Słupcy oraz sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Słupcy 09.04.2014r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
13

Działania realizowane przez pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz projektu KIK/68 ?Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych?.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Lesznie 10.04.2014r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
14

Analiza dokumentacji w zakresie tematyki kontroli (protokoły kontroli sanitarnej, arkusze oceny) oraz stopnia wdrożenia i wdrażania zasad Dobrej Praktyki Higienicznej / Produkcyjnej oraz systemu HACCP w przedsiębiorstwach będących pod nadzorem PPIS w Lesznie w 2013 roku oraz
w I kwartale 2014 r.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Lesznie 10.04.2014r. Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
15

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w trakcie kontroli kompleksowej przeprowadzonej w terminie 10-11.06.2013r.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Rawiczu 24.04.2014r. Kontrola sprawdzająca
dot. kontroli kompleksowej:
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
16

Działania realizowane przez pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w zakresie ?Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce?, programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum ?Znajdź właściwe rozwiązanie? oraz Projektu ?Bądźmy zdrowi wiemy więc działamy.?
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Pleszewie 25.04.2014r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
17

Działania realizowane przez pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, projektu KIK/68 ?Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych? oraz Projektu ?Bądźmy zdrowi ? wiemy, więc działamy.?
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Czarnkowie 28.04.2014r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
18

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu.
Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Gostyniu 06-07.05.2014r Kontrola kompleksowa:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
19

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności komórki higieny komunalnej PSSE
w Lesznie w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektem służby zdrowia.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Lesznie 09.05.2014r. Oddział Higieny Komunalnej
20

Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Śremie 14.05.2014r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
21

Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Lesznie 14.05.2014r. Stanowisko Pracy Inspektora
ds. Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
22

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych
w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS)
w Ostrowie Wlkp. w zakresie higieny dzieci
i młodzieży oraz sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Ostrowie Wielkopolskim 15.05.2014r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
23

Sprawdzenie pod względem merytorycznym sekcji higieny komunalnej PSSE w Ostrowie Wlkp. w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad podmiotem leczniczym.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Ostrowie Wielkopolskim 15.05.2014r. Oddział Higieny Komunalnej
24

Działania realizowane przez pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w zakresie programów profilaktyki palenia tytoniu dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych:
pt. ?Czyste powietrze wokół nas? i ?Nie pal przy mnie proszę? oraz projektu ?Bądźmy zdrowi-wiemy, więc działamy?.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Jarocinie 16.05.2014r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
25

Ocena efektywności nadzoru w zakresie przestrzegania wymagań dotyczących znakowania, prezentacji i reklamy żywności, oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi w szczególności określonych w przepisach ustawy
o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzenia nr1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Kaliszu 16.05.2014r. Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
26

Działania realizowane przez pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w zakresie programu edukacyjnego: ?Trzymaj Formę!?, projektu KIK/68 ?Profilaktyczny program
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych? oraz projektu ?Bądźmy zdrowi-wiemy, więc działamy?.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Turku 21.05.2014r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
27

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzychodzie.
Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE
w Międzychodzie
26-27.05.2014r Kontrola kompleksowa:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
28

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce oświatowo ? wychowawczej przez pracownika na stanowisku pracy ds. higieny dzieci i młodzieży PSSE w Czarnkowie oraz sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Czarnkowie 28.05.2014r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
29

Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Szamotułach 28.05.2014r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
30

Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE
w Międzychodzie
28.05.2014r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
31

Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Ostrowie Wielkopolskim 30.05.2014r. Oddział Higieny Pracy
32

Działania realizowane przez pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w zakresie programów profilaktyki palenia tytoniu dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych
pt. ?Czyste powietrze wokół nas? i ?Nie pal przy mnie proszę? oraz projektu ?Bądźmy zdrowi-wiemy, więc działamy? oraz programu ?Moje dziecko idzie do szkoły?.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Wągrowcu 30.05.2014r Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
33

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy.
Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Słupcy 09-10.06.2014r Kontrola kompleksowa:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
34

Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionów higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Chodzieży 10.06.2014r. Oddział Higieny Pracy
35

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych wypoczynku przez pracowników zatrudnionych na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci
i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej (PSSE) w Nowym Tomyślu oraz sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Nowym Tomyślu 17.07.2014r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
36

Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Środzie Wielkopolskiej 28.07.2014r. Oddział Higieny Pracy
37

Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Gostyniu 20.08.2014r. Oddział Higieny Pracy
38

Ocena sprawowanego nadzoru nad produkcją
i obrotem materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi
o materiałach i wyrobach przeznaczonymi do kontaktu z żywnością.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Koninie 05.09.2014r. Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
39

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie.
Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli sprawdzającej dot. kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Ostrzeszowie 08-09.09.2014r Kontrola kompleksowa:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
40

Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Gnieźnie 08.09.2014r. Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
41

Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Słupcy 08.09.2014r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
42

Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Pile 18.09.2014r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
43

Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Złotowie 18.09.2014r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
44

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez PPIS w Chodzieży w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Chodzieży 25.09.2014r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
45

Działania realizowane przez pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w zakresie programu ?Moje dziecko idzie do szkoły.? oraz projektu ?Bądźmy zdrowi ? wiemy więc działamy.?
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Kaliszu 25.09.2014r Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
46

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Obornikach.
Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Obornikach 29-30.09.2014r Kontrola kompleksowa:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
47

Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Turku 30.09.2014r Oddział Higieny Pracy
48

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności komórki higieny komunalnej PSSE w Poznaniu w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad podmiotem leczniczym.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Poznaniu 01.10.2014r. Oddział Higieny Komunalnej
49

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności komórki higieny komunalnej PSSE w Pile w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Pile 07.10.2014r Oddział Higieny Komunalnej
50

Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Kościanie 08.10.2014r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
51

Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Wolsztynie 08.10.014r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
52

Ocena nadzoru w zakresie zgodności środków spożywczych z roz. 953/2009 w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego z uwzględnieniem substancji zabronionych w sporcie spośród wymienionych w liście substancji i metod zabronionych w 2014 roku, publikowanej przez Światową Agencje Antydopingową.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Środzie Wielkopolskiej 09.10.2014r. Oddział Higieny Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku
53

Ocena prowadzenia nadzoru nad kosmetykami (ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów przeznaczonych dla dzieci, farb do włosów oraz tzw. henny do malowania ciała (tatuażu z henny)) poprzez badania wyrobów znajdujących się
w obrocie i kontrolę zakładów produkcyjnych.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Ostrowie Wielkopolskim 09.10.2014r. Oddział Higieny Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku
54

Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Obornikach 13.10.2014r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
55

Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Wągrowcu 13.10.2014r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
56

Działania realizowane przez pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w zakresie programu edukacyjnego ?Trzymaj Formę?
i projektu KIK/68 ?Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych?.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE we Wrześni 16.10.2014r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
57

Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Poznaniu 22.10.2014r. Oddział Higieny Pracy
58

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szamotułach wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w trakcie kontroli kompleksowej przeprowadzonej w terminie 23-24.09.2013r.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Szamotułach 27.10.2014r. Kontrola sprawdzająca dot. kontroli kompleksowej:
-Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
-Oddział Higieny Komunalnej
-Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
59

Działania realizowane przez pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w zakresie programu profilaktyki palenia tytoniu dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych pt. ?Czyste powietrze wokół nas? i ?Nie pal przy mnie proszę? oraz projektu ? Bądźmy zdrowi-wiemy więc działamy?.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Nowym Tomyślu 27.10.2014r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
60

Opinie do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz opinie co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakresu raportu.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Grodzisku Wielkopolskim 04.11.2014r. Oddział Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
61

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności komórki higieny komunalnej PSSE
w Koninie w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektem użyteczności publicznej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Koninie 05.11.2014r. Oddział Higieny Komunalnej
62

Prowadzenie działań w systemie RASFF w celu właściwego identyfikowania i szacowania zagrożeń ze strony żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Krotoszynie 20.11.2014r. Oddział Higieny Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku
63

Opinie do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz opinie co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakresu raportu.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Gnieźnie 02.12.2014r. Oddział Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
64

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym dokumentacji w zakresie epidemiologii.
(wystąpienie pokontrolne)

pobierz

PSSE w Gnieźnie 02.12.2014r. Oddział Epidemiologii
65 Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym dokumentacji w  zakresie szczepień ochronnych, chorób przenoszonych drogą płciową, neuroinfekcji, boreliozy oraz kontrola w zakresie magazynowana szczepionek.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Kościanie 17.02.2015r. Oddział Epidemiologii
66 - Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby ? co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
- Opinie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; - Uzgodnienia projektów budowlanych w zakresie pobierania opłaty za czynności
w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Kościanie 17.02.2015r. Oddział Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
67 Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE. (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Poznaniu 11.02.2015r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
68 Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych
w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Szamotułach w zakresie higieny dzieci
i młodzieży oraz sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Szamotułach 03.03.2015r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
69

Sprawdzenie pod względem merytorycznym
i prawnym dokumentacji w zakresie szczepień ochronnych, chorób przenoszonych drogą płciową, neuroinfekcji, boreliozy oraz kontrola w zakresie magazynowana i dystrybucji szczepionek.

 - wystąpienie pokontrolne

PSSE w Pile 09.03.2015r. Oddział Epidemiologii
70 Działania realizowane przez pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
w zakresie programów profilaktyki palenia tytoniu dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych ?Czyste powietrze wokół nas?
i ?Nie pal przy mnie proszę?.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Ostrowie Wlkp. 18.03.2015r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
71 Sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Czarnkowie 30-31.03.2015r. Kontrola kompleksowa:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
72

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez komórkę ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE
w Szamotułach w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, Projektu ?Bądźmy zdrowi ? wiemy, więc działamy? oraz Projektu KIK/68 ?Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych?.

wystapienie pokontrolne

PSSE w Szamotułach 08.04.2015r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
73

Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE.

wystapienie pokontrolne

PSSE w Kole 09.04.2015r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
74

Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE.

wystąpienie pokontrolne

PSSE w Koninie 09.04.2015r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
75 Sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Gnieźnie 13-14.04.2015r. Kontrola kompleksowa:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
- Laboratorium Mikrobiologii
i Parazytologii
76

Opinie do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz opinie co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakresu raportu.

wystapienie pokontrolne

PSSE w Wągrowcu 16.04.2015r. Oddział Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
77

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności komórki higieny komunalnej PSSE
w Wągrowcu w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej.

wystąpienie pokontrolne

PSSE w Wągrowcu 16.04.2015r. Oddział Higieny Komunalnej
78

Sprawdzenie pod względem merytorycznym
i prawnym dokumentacji w zakresie szczepień ochronnych, nadzoru nad chorobami przenoszonymi drogą płciową, szczepieniami przeciwko wściekliźnie i boreliozą oraz kontrola w zakresie magazynowana i dystrybucji szczepionek.

wystąpienie pokontrolne

PSSE w Nowym Tomyślu 20.04.2015r. Oddział Epidemiologii
79

Ocena nadzoru nad systemami kontroli wewnętrznej w zakładach (GHP, GMP i HACCP).

wystąpienie pokontrolne

PSSE w Szamotułach 23.04.2015r. Oddział Higieny Żywności Żywienia
i Przedmiotów Użytku
80

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych
w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS)
w Jarocinie w zakresie higieny dzieci
i młodzieży oraz sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym dokumentacji kontrolnej.

wystąpienie pokontrolne

PSSE w Jarocinie 23.04.2015r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
81 Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez komórkę ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Kole
w zakresie realizacji Programu ?Moje Dziecko Idzie do Szkoły?.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Kole 24.04.2015r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
82

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez pracownika
ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Grodzisku Wlkp. w zakresie realizacji programów profilaktyki palenia tytoniu dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych pt. ?Czyste Powietrze Wokół Nas? i ?Nie Pal Przy Mnie Proszę?.

wystąpienie pokontrolne

PSSE w Grodzisku Wlkp. 04.05.2015r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
83 Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych
w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS)
w Śremie w zakresie higieny dzieci
i młodzieży oraz sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Śremie 14.05.2015r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
84

Efektywność nadzoru w zakresie przestrzegania wymagań dotyczących znakowania, prezentacji
i reklamy żywności oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi określonych
w szczególności w przepisach ustawy
o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzenia nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności?.

wystąpienie pokontrolne

PSSE w Turku 14.05.2014r. Oddział Higieny Żywności Żywienia
i Przedmiotów Użytku
85

Opinie do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz opinie co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakresu raportu.

wystąpienie pokontrolne

PSSE w Nowym Tomyślu 19.05.2015r. Oddział Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
86

Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej.

wystapienie pokontrolne

PSSE w Gnieźnie 21.05.2015r. Oddział Higieny Pracy
87

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności sekcji higieny komunalnej PSSE
w Pleszewie w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą.

wystąpienie pokontrolne

PSSE w Pleszewie 29.05.2015r. Oddział Higieny Komunalnej
88 Sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
(sprawozdanie z kontroli)
PSSE w Kaliszu 01-02.06.2015r. Kontrola w trybie uproszczonym:
-Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
-Laboratorium Mikrobiologii
i Parazytologii
-Laboratorium Badania Żywności
i Przedmiotów Użytku
-Laboratorium Badania Wody i Gleby
89 Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez pracowników ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE
w Gnieźnie w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, Projektu ?Bądźmy zdrowi ? wiemy, więc działamy? oraz Projektu KIK/68 ?Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych?.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Gnieźnie 08.06.2015r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
90 Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Pile w zakresie realizacji programu edukacyjnego ?Trzymaj Formę!? oraz Projektu KIK/68 ?Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu
i innych środków psychoaktywnych?
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Pile 10.06.2015r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
91 Sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Lesznie 15-16.06.2015r. Kontrola kompleksowa:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
-Laboratorium Mikrobiologii
i Parazytologii
-Laboratorium Badania Żywności
i Przedmiotów Użytku
-Laboratorium Badania Wody i Gleby
92 Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych
w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS)
w Pile w zakresie higieny dzieci
i młodzieży oraz sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Pile 10.06.2015r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
93

Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE.

wystapienie pokontrolne

PSSE w Jarocinie 18.06.2015r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
94 Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE. (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Pleszewie 18.06.2015r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
95 Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez komórkę ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Chodzieży w zakresie profilaktyki HIV/AIDS i realizacji Projektu ?Bądźmy zdrowi ? wiemy, więc działamy?
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Chodzieży 19.06.2015r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
96

Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

PSSE w Kępnie 22.06.2015r. Oddział Higieny Pracy
97

Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracownika pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej
(wystąpienie pokontrolne)

PSSE w Krotoszynie 23.06.2015r. Oddział Higieny Pracy
98 Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS)
w Wolsztynie w zakresie higieny dzieci
i młodzieży oraz sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Wolsztynie 14.07.2015r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
99 Sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Koninie 11-12.05.2015r. Kontrola kompleksowa:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
-Laboratorium Mikrobiologii
i Parazytologii
-Laboratorium Badania Żywności
i Przedmiotów Użytku
-Laboratorium Badania Wody i Gleby
100 Sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Krotoszynie 25-26.05.2015r. Kontrola kompleksowa:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
101 Sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Poznaniu 07-08.09.2015r. Kontrola kompleksowa:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
102 Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE. (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Krotoszynie 10.09.2015r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
103 Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE. (wystąpienie pokontrolne) PSSE w Ostrowie Wlkp. 10.09.2015r. Stanowisko Pracy Inspektora
do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
104 Działania realizowane przez pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w zakresie realizacji Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów ?Znajdź właściwe rozwiązanie? oraz Projektu ?Bądźmy zdrowi ? wiemy, więc działamy?.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Środzie Wlkp. 15.09.2015r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
105

Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej
(wystąpienie pokontrolne)

PSSE w Pile 17.09.2015r. Oddział Higieny Pracy
106 Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS)
w Czarnkowie w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Czarnkowie 21.09.2015r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
107

Ocena sprawowanego nadzoru nad producentami i dystrybutorami materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z przepisami o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością
(wystąpienie pokontrolne)

wystapienie pokontrolne

PSSE w Obornikach Wlkp. 21.09.2015r. Oddział Higieny Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku
108 Sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie. Realizacja zalecenia pokontrolnego w zakresie działalności Stacji wydanego przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Śremie 28-29.09.2015r. Kontrola kompleksowa:
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
- Oddział Ekonomiczny
- Sekcja Prawna
109

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Kole w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym dokumentacji kontrolnej.

wystapienie pokontrolne

PSSE w Kole 07.10.2015r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
110

Ocena prowadzenia nadzoru nad kosmetykami (ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów przeznaczonych dla dzieci oraz wybielaczy do zębów) poprzez badania wyrobów znajdujących się w obrocie i kontrole zakładów produkcyjnych

wystąpienie pokontrolne

PSSE w Pile 16.10.2015r. Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
111

Ocena nadzoru w zakresie zgodności środków spożywczych z rozp. 953/2009 w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do śr. spoż. spec. przezn. żyw. z uwzględnieniem substancji zabronionych w sporcie spośród wymienionych w liście substancji i metod zabronionych w 2015 roku, publikowanej przez Światową Agencję Antydopingową.

wystąpienie pokontrolne

PSSE w Złotowie 16.10.2015r. Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
112

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez pracowników ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Rawiczu w zakresie profilaktyki HIV/AIDS i realizacji Projektu ?Bądźmy zdrowi ? wiemy, więc działamy?.

wystapienie pokontrolne

PSSE w Rawiczu 20.10.2015r. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
113

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności sekcji higieny komunalnej PSSE w Kole w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą.

wystąpienie pokontrolne

PSSE w Kole 22.10.2015r. Oddział Higieny Komunalnej
114

Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej.

Wystapienie pokontrolne

PSSE w Śremie 26.10.2015r. Oddział Higieny Pracy
115

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez pracownika ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Wolsztynie w zakresie profilaktyki HIV/AIDS i realizacji Projektu ?Bądźmy zdrowi ? wiemy, więc działamy?.

wystąpienie pokontrolne

PSSE w Wolsztynie 28.10.2015r. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
116

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Chodzieży w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym dokumentacji kontrolnej.

wystapienie pokontrolne

PSSE w Chodzieży 05.11.2015r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
117

Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE.

wystapienie pokontrolne

PSSE w Kaliszu 05.11.2015r. Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
118

Prowadzenie Spraw Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, Stałe Dyżury, treningi Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA), Karty Zadań Operacyjnych, działanie telefonu alarmowego, ochrona informacji niejawnych w PSSE.

wystąpienie pokontrolne

PSSE w Turku 05.11.2015r. Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
119

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Ostrowie Wielkopolskim w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami wodnymi.

wystąpienie pokontrolne

PSSE w Ostrowie Wlkp. 17.11.2015r. Oddział Higieny Komunalnej
120

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Oddziału Higieny Komunalnej PSSE w Poznaniu w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami wodnymi.

wystąpienie pokontrolne

PSSE w Poznaniu 18.11.2015r. Oddział Higieny Komunalnej
121

Prowadzenie działań w systemie RASFF w celu właściwego identyfikowania i szacowania zagrożeń ze strony żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej.

wystąpienie pokontrolne

PSSE w Środzie Wlkp. 20.11.2015r. Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
122

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności komórki higieny komunalnej PSSE w Środzie Wlkp. w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej.

wystąpienie pokontrolne

PSSE w Środzie Wlkp. 20.11.2015r. Oddział Higieny Komunalnej
123

Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej.

wystapienie pokontrolne

PSSE w Obornikach 20.11.2015r. Oddział Higieny Pracy
124

Sprawdzenie zagadnień wynikających z pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 04 grudnia 2015 r. znak: Nr FB-V.431.76.2015.1 dotyczący zarzutów wobec Pani Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.

wystąpienie pokontrolne

PSSE w Koninie 16.12.2015r. Oddział Ekonomiczny
Oddział Kadr
Sekcja Prawna

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2