A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.01.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Ogólne akty prawne regulujące funkcjonowanie Inspekcji Sanitarnej

Wykaz aktów prawnych

Oddział Epidemiologii


1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  Dz. U. 2008 Nr 234 Poz. 1570

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień  Dz.U.2011 Nr 182 poz. 1086

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1711

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi Dz.U. 2010 nr 180 poz. 1215

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania ze zmianami Dz.U. 2003 nr 90 poz. 853

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1564

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów zachorowań na choroby zakaźne i dodatnich wyników badań laboratoryjnych oraz sporządzania raportów o zarejestrowanych przypadkach Dz.U. 2005 nr 92 poz. 774, Dz.U. Nr 94 Poz. 610

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie rodzaju biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz trybu ich przekazywania. Dz.U. 2007 nr 203 poz. 1467

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje Dz.U. 2010 nr 94 poz. 610

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Dz.U 2011 Nr 31 poz 158

Oddział Higieny Pracy

NADZÓR BIEŻĄCY
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.);


2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.)


3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 280, poz. 2771 z zm.)


4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikówzawodowo narażonych na te czynniki(Dz. U. z 2005 r., Nr 81, poz. 716 ze zm.)


5. Ustawa o organizmach genetycznie modyfikowanych (Dz. U. z 2007 r., Nr 36, poz. 166)


6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011 r., Nr 33, poz. 166)


7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 217, poz. 1833 ze zm.)


SUBSTANCJE I MIESZANINY CHEMICZNE
1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(Dz. U. z 2011 r., Nr 63, poz. 322)


2. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE(Dz. U. UE L 396.1 z 30.12.2006 r. ze zm.)


3. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. U. UE L 133.1 z 31.05.2010 r.)


4. Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG I 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L 353.1 z 31.12.2008 r.)


5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. z 2010 r., Nr 125, poz. 851)


6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 53, poz. 439)


7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 83, poz. 544)


8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz. U. UE L 204 z 31.7.2008 r. ze zm.)


9. Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 252 ze zm.)


10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r., Nr 179, poz. 1485 ze zm.)


11. Rozporządzenie (WE) Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. U. UE L 04.47.1 z 18.2.2004 r.)


12. Rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi
(Dz. U. UE L 05.22.1 z 26.1.2005 r.)


13. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1277/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą, a państwami trzecimi (Dz. U. UE L 05.202.7 z 3.8.2005 r. ze zm.)


14. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin  (Dz. U. z 2004 r., Nr 11, poz. 94 ze zm.)


15. Rozporządzenie nr 648/2004/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. U. UE L 104.1 z 08.04.2004 r.)


CHOROBY ZAWODOWE
1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 105, poz. 869)


2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. z 2002 r., Nr 132, poz. 1121.

Oddział Higieny Komunalnej

1. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz 1263 14.03.1985


2. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Dz.U. z 2010 r. Nr 81, poz. 529 08.04.2010


3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego Dz.U. z 2010 r. Nr 2, poz. 10 31.12.2009


4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Dz.U. z 2002 r. Nr 174, poz.1426, z późn. zm.

Dz.U. z 2010 r. Nr 114, poz. 766

Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1766 07.10.2002

25.06.2010

30.12.2010


5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej Dz.U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1790 24.12.2009


6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz. 683 11.06.2010


7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej Dz.U. z 2010 r. Nr 48, poz. 283 22.03.2010


8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra Dz.U. z 2010 r. Nr 98, poz. 635 27.05.2010


9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Dz.U. z 2002 r. Nr 173, poz. 1419, z późn. zm. 30.09.2002


10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej Dz. U. z 2010 r. Nr 36, poz. 203 05.03.2010


11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania laboratoryjne i pomiary ze wskazaniem obszaru Dz.U. z 2010 r. Nr 55, poz. 336 22.03.2010


12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i preparatów chemicznych oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną Dz. U. z 2010 r. Nr 165, poz. 1122 01.09.2010


13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej Dz.U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1095 13.08.2010


14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu przyznawania pracownikom PIS wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 957
05.07.2002

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu Dz.U. z 2010 r. Nr 139, poz. 939 29.07.2010


16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju
Dz.U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990 19.12.2002


17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz.U. z 2002 r. Nr 192, poz.1614, z późn. zm.04.11.2002


18. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji oraz warunków i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną Dz.U. z 2002 r. Nr 97, poz. 872 14.06.2002


19. Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej Dz. U. z 2010 Nr 112, poz. 744 29.01.2004


20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia Dz. U. z 2011 r. Nr 88, poz. 504 15.04.2011


2. ZAKAŻENIA I CHOROBY ZAKAŹNE – USTAWA I PRZEPISY WYKONAWCZE
1. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz.U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm. 05.12.2008


2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje Dz.U. z 2010 r. Nr 94, poz. 610 18.05.2010


3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych Dz.U. z 2010 r. Nr 100, 646 27.05.2010


4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji Dz.U. z 2010 r. Nr 100, 645 27.05.2010


5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych Dz.U. z 2010 r. Nr 108, poz. 706 27.05.2010


6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi Dz. U. z 2010 r. Nr 180, poz. 1215 16.09.2010

3. OGÓLNE
3.1. ADMINISTRACJA
1. Ustawa o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm. 08.03.1990


2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm. 13.09.1996


3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46 08.01.2002


4. Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173 20.01.2011


5. Ustawa o dostępie do informacji publicznej Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm 06.09.2001


6. Ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 29.08.1997


7. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie Dz. U. z 2009 Nr 92, poz. 753 23.01.2009


8. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 Dz.U. z 2010 Nr 3, poz. 14 08.12.2009


9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 676, z późn. zm. 28.04.2010


10. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) Dz.U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm. 14.11.2007

11. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) Dz.U. z 2008 r. Nr 215, poz. 1359

Dz.U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1558 18.11.2008

13.11.2009


12. Ustawa o kontroli w administracji rządowej
- n o w a !!! Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 Dz.U. z dnia 6.09.2011


3.2. KODEKSY

1- Kodeks postępowania administracyjnego brzmienie do 7.03.2012


Ustawa o zmianie ustawy kodeks postępowania administracyjnego (…) – zmiana art.1. (brzmienie od 08.03.2012) Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.

Dz.U. z 2011 r. Nr 186, poz. 1100 14.06.1960

7.09.2011


2. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, ze zm. 17.06.1966


3. Kodeks wykroczeń Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 20.05.1971


4. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, ze zm. 24.08.2001


5. Kodeks karny Dz.U. 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 06.06.1997


6. Kodeks cywilny Dz.U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 23.04.1964


7. Kodeks postępowania cywilnego Dz.U. 1964 r. Nr 43, poz. 296, ze zm. 17.11.1964


3.3. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE/BEZPIECZEŃSTWO/INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA


1. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 26.04.2007


2. Ustawa o stanie klęski żywiołowej Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, z późn. zm. 18.04.2002


3. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 Dz.U. z 2010 r. Nr 123, poz. 835 24.06.2010


4. Rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 30.06.2007


5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej Dz.U. z 2010 r. Nr 83, poz. 541 30.04.2010

6.Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej Dz.U. z 2010 r. Nr 83, poz. 542 30.04.2010


7. Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych Dz.Urz.Min.Zdr. z 2010 r. Nr 8, poz. 51 16.06.2010


8. Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Dz.Urz.Min.Zdr. z 2010 r. Nr 3, poz. 25 29.01.2010


3.4. FINANSE/GOSPODARKA


1. (NOWA) Ustawa o finansach publicznych Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 27.08.2009


2. Ustawa o finansach publicznych Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm. 30.06.2005


3. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, ze zm. 02.07.2004


4. Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 ze zm. 19.12.2008

4. SUBSTANCJE CHEMICZNE, PRODUKTY BIOBÓJCZE, ITD.


1. Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
Dz. U. z 2011 Nr 63, poz. 322
25.02.2011

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jednolitych procedur oceny dokumentacji produktu biobójczego oraz kryteriów postępowania przy ocenie produktu biobójczego Dz.U. z 2008 r. Nr 101, poz. 651
28.05.2008

3. Ustawa o produktach biobójczych Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252, ze zm.
13.09.2002

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów substancji niebezpiecznych i programów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie Dz.U. z 2010 r. Nr 83, poz. 544 29.04.2010


5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu wycofania substancji chemicznej, preparatu chemicznego lub wyrobu z obrotu i sposobu ich przechowywania Dz. U. z 2010 r. Nr 164, poz. 1115 01.09.2010


6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów Dz. U. z 2010 r. Nr !09, poz. 722 28.05.2010

5. PRAWO FARMACEUTYCZNE
1. Ustawa Prawo farmaceutyczne Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, ze zm. 06.09.2001


2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1395 30.09.2002


3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną Dz.U. z 2002 r. Nr 161, poz. 1337 26.09.2002


4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki Dz.U. z 2002 r. Nr 161, poz. 1338 26.09.2002
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1565 18.10.2005


6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY


1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.26.09.1997

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków bhp w pralniach i farbiarniach Dz.U. z 2000 r. Nr 40, poz. 469 27.04.2000


3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie bhp przy organizacji i realizacji widowisk Dz.U. z 2010 r. Nr 184, poz. 1240 15.09.2010


4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bhp przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody Dz.U. z 1994 r. Nr 21, poz. 73 27.01.1994


5. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie bhp przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi Dz.U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868 16.06.2009


6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie bhp przy obsłudze zwierząt gospodarskich Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1268 28.09.2001

7. ŚRODOWISKO


1. Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, ze zm. 20.07.1991


2. Ustawa Prawo ochrony środowiska Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zm. 27.04.2001


4. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.03.10.2008


5. Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie Dz.U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493, ze zm. 13.04 2007


6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Statut Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu Dz.U. z 2008 r. Nr 202, poz. 1250 12.11.2008

7. 1. WODA

1. Ustawa Prawo wodne Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zm. 18.07.2001


2. Ustawa o zmianie ustawy Prawo wodne

Ustawa o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2010 r. Nr 44, poz. 253

Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159
04.03.2010

05.01.2011

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 934 02.07.2010


4. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zm. 07.06.2001


5. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody Dz.U. z 2004 r. Nr 136, poz. 1457 ze zm. 24.05.2004


6. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz.U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 ze zm. 24.06.2006


7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych Dz.U. z 2009 r. Nr 81, poz. 685 13.05.2009


8. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U. z 2009 r. Nr 122, poz. 1018 22.07.2009


WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 29.03.2007


10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. z 2010 r. Nr 72, poz. 466

20.04.2010


11. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia Dz.U. z 2002 r. Nr 204, poz.1728 27.11.2002


12. Dyrektywa Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.Urz. UE.L 1998 Nr 330, str. 32 03.11.1998


13. Dyrektywa Rady 80/778/EWG dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (ze zmianami) 15.07.1980


KĄPIELISKA


14. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie profilu wody w kąpielisku Dz.U. z 2011 r. Nr 36, poz. 191 02.02.2011


15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli Dz.U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478 08.04.2011


16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli Dz. U. z 2011 r. Nr 91, poz. 527 28.04.2011


17. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/7/WE dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/EWG Dz.Urz. UE.L 2006 Nr 64, str. 37 15.02.2006


18. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne Dz.U. z 1997 r. Nr 57, poz. 358 06.05.1997


19. Zarządzenie Nr 30 Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla stacji sanitarno-epidemiologicznych dotyczących kontroli stanu sanitarnego kąpielisk Dz.Urz.Min.Zdrowia 2009 r. Nr 13, poz. 69 16.04.2007


WODY MINERALNE


21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych Dz.U. z 2011 r. Nr 85, poz. 466 31.03.2011


23. Obwieszczenie Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne Dz. Urz. Min. Zdrowia z 2011 r. Nr 3, poz. 37 28.03.2011


24. Obwieszczenie Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne Dz. Urz. Min. Zdrowia z 2010 r. Nr 3, poz. 28 27.01.2010

7.2. GLEBA


1. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych Dz.U. z 2010 r. Nr 137, poz. 924 13.07.2010


2. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi Dz.U. z 2002 r. Nr 165, poz.1359 09.09.2002

8. ODPADY

1. Ustawa o odpadach Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 27.04.2001


2. Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145 22.01.2010


3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi Dz.U. z 2010 r. Nr 139, poz. 940 30.07.2010


4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych Dz.U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104, ze zm. 23.12.2002


5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane Dz.U. z 2003 r. Nr 8, poz. 103 23.12.2002


6. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz.1206 27.09.2001


7. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne Dz.U. z 2004 r. Nr 128, poz.1347 13.05.2004


8. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów Dz.U. z 2001 r. Nr 152, poz.1735 11.12.2001


9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów Dz.U. z 2002 r. Nr 37, poz. 339, ze zm. 21.03.2002


10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych Dz.U. z 2002 r. Nr 236, poz.1986 19.12.2002


11. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów Dz.U. z 2003 r. Nr 61, poz. 549 ze zm. 24.03.2003


12. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673 08.12.2010


13. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674 08.12.2010


14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi Dz. U. z 2010 r. Nr 198, poz. 1318 01.10.2010

9. OBIEKTY

9.1. PRZEPISY BUDOWLANE I PRAWO LOKALOWE


1. Ustawa Prawo budowlane Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm. 07.07.1994


2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, ze zm.
12.04.2002

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
Dz.U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 16.08.1999

4. Ustawa o własności lokali Dz.U. 2000 r. Nr 80, poz. 903, ze zm. 24.06.1994


5. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, ze zm. 21.06.2001

6. Prawo spółdzielcze Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, ze zm. 16.09.1982


7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie Dz.U. z 1997 r. Nr132, poz. 877 7.10.1997


8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie Dz.U. z 1998 r. Nr 151, poz. 987 10.09.1998


9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi (…) i ich usytuowanie Dz.U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 ze zm. 21.11.2005

9.2. OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ / CZYSTOŚĆ, PORZĄDEK


1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm. 13.09.1996

2. Uchwała Nr LVIII/780/V/2009 Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 r. Nr 164, poz. 2799 07.07.2009


3. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Dz.U. z 2006 Nr 5, poz. 33 30.12.2005


4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617 12.11.2002

9.3. SŁUŻBA ZDROWIA


9.3.1. Zakłady opieki zdrowotnej, pomieszczenia, itd.

1.Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

Dz. U. z 2011 Nr 31, poz. 158
02.02.2011

2. Ustawa o działalności leczniczej Dz. U. Nr 112, poz. 654 15.04.2011


3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dz.U. z 2006 r. Nr 56, poz. 397
15.03.2006


4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej Dz. U. 2000 r. Nr 20, poz. 254 09.03.2000


5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej Dz. U. z 2009 r. Nr 140, poz. 1145, ze zm. 30.08.2009


6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Dz.U. z 2005 r. Nr 214, poz. 1816 20.10.2005


7. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, ze zm. 05.12.1996


8. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. Nr 174, poz. 1039 15.07.2011


9. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, ze zm. 27.08.2004


10. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, ze zm. 09.11.1995


11. Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 28.07.2005


12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa Dz.U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1142 ze zm. 21.08.2006


9.3.2. Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy


1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki Dz.U. z 2005 r. Nr 81, poz. 716, ze zm. 22.04.2005


9.3.3. Diagnostyka laboratoryjna, wymagania sanitarne, itd.


1. Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej Dz.U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529 ze zm. 27.07.2001


2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne Dz.U. z 2004 r. Nr 43, poz. 408 ze zm. 03.03.2004


3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych Dz.U. z 2006 r. Nr 61, poz. 435 23.03.2006


4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych Dz.U. z 2008 r. Nr 59, poz. 365 ze zm. 27.03.2008


5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych Dz.U. z 1972 r. Nr 17, poz.123 10.04.1972


9.3.4. Transplantologia


1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek Dz.U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1598 20.11.2006


2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek Dz.U. z 2008 r. Nr 190, poz. 1169 09.10.2008


3. Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1411, ze zm. 01.07.2005


4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów Dz.U. z 2010 Nr 45, poz. 273 12.03.2010


9.3.5. Ratownictwo medyczne


1. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, ze zm. 08.09.2006


9.3.6. Inne przepisy związane z lecznictwem


1. Ustawa o wyrobach medycznych Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm. 20.05.2010


2. Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia Dz.U. 2009 r. Nr 52, poz. 418 ze zm. 06.11.2008


3. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz. U. z 2009 r. Nr 52, 417, z późn. zm. 06.11.2008


4. Ustawa „Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia” Dz.U. 2009 r. Nr 76, poz. 641 24.04.2009


5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego Dz.U. z 2006 r. Nr 161, poz.1142 ze zm. 21.08.2006


6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego Dz. U. z 2006 r. Nr 47, poz. 346 ze zm. 10.03.2006


9.4. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ I PLACÓWKI OPIEKUŃCZE


1. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej
Dz.U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 19.10.2005


2. Ustawa o pomocy społecznej Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.
12.03.2004


3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy
Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586
09.12.2010

9.5. ZAKŁADY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE, KOSMETYKI

1. Ustawa o kosmetykach Dz.U. 2001 r. Nr 42, poz. 473, ze zm. 30.03.2001

2.Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia kategorii produktów będących kosmetykami Dz.U. 2003 r. Nr 125, poz. 1168 16.06.2003


3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów formularzy przekazania danych o kosmetyku i przypadkach zachorowań spowodowanych użyciem kosmetyku oraz sposobu gromadzenia ich w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu Dz.U. 2004 r. Nr 138, poz. 1471 25.05.2004


4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
Dz.U. 2005 r. Nr 72, poz. 642 ze zm.

Dz.U. z 2010 r. Nr 81, poz. 536
Dz.U. z 2010 r. Nr 153, poz. 1030

30.03.2005
13.05.2010

05.08.2010


5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wyrażenie zgody na nie ujawnianie na opakowaniu jednostkowym nazwy składnika kosmetyku, oraz wzoru tego wniosku Dz.U. 2002 r. Nr 69, poz. 644 ze zm. 24.05.2002

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej

Obowiązywał do 31.12.2011 – wersja nieobowiązująca!!! Dz.U. 2004 r. Nr 31, poz. 273 17.02.2004


7. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. 2000 r. Nr 22, poz. 271, ze zm. 02.03.2000

9.6. TURYSTYKA/ SPORT


1. Ustawa o usługach turystycznych Dz.U. 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm. 29.08.1997


2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Dz.U. 2006 r. Nr 22, poz. 169 19.08.2004


3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej Dz.U. 2007 r. Nr 196, poz. 1423 24.09.2007


4. Ustawa o sporcie Dz.U. z 2010 r. 127, poz. 857 ze zm. 25.06.2010

9.7. TRANSPORT

1. Ustawa o transporcie kolejowym Dz.U. 2007 r. Nr 16, poz. 94 28.03.2003

2. Prawo przewozowe Dz.U. 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm. 15.11.1984


3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie inspekcji obcych statków powietrznych Dz.U. 2009 r. Nr 5, poz. 23 07.01.2009


4. Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Chicago Dz.U. 2003 r. Nr 78, poz. 700 07.12.1944


5. Komunikat Ministra Infrastruktury w sprawie niestosowania niektórych przepisów Unii Europejskiej dotyczących praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym M.P. Nr 77, poz. 961 25.11.2009


6. Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym Dz.Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 14 23.10.2007


7. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm. 20.06.1997


8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm. 31.12.2002


9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz.U. z 2011 r. Nr 65, poz. 344 2.03.2011


10. Ustawa o żegludze śródlądowej Dz.U. z 2006 r. Nr 123, 857 ze zm. 21.12.2000

9.8. BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH


1. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych Dz. U. 2009 r. Nr 62, poz. 504 ze zm. 20.03.2009


2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych Dz.U. z 2010 r. Nr 54, poz. 329 02.03.2010


3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej
Dz.U. z 2009 r. Nr 135, poz. 1113 13.08.2009


4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej
Dz.U. z 2010 r. Nr 121, poz. 820 10.06.2010

9.9. HAŁAS


1. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu L (DWN) Dz.U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1414 10.11.2010


2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać kalibratory akustyczne, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych Dz.U. 2008 r. Nr 8, poz. 45 04.01.2008


3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych Dz.U. 2007 r. Nr 105, poz. 717 28.05.2007


4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska Dz.U. 2007 r. Nr 105, poz. 718 28.05.2007


5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz.U. 2007 r. Nr 120, poz. 826 14.06.2007


6. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku Dz.Urz. UE.L 2002.189.12
Dz. Urz. UE.WS rozdz. 15, tom 7, str. 101 18.07.2002

9.10. ZAKŁADY KARNE


1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości Dz.U. 1999 r. Nr 82, poz. 927 21.09.1999


2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych Dz.U. 2003 r. Nr 151, poz. 1467 13.08.2003

3.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych Dz.U. 2003 r. Nr 186, poz. 1820 17.10.2003


4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych Dz.U. z 2010 r. Nr 123, poz. 839 07.07.2010

9.11. CMENTARZE


1. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz.U. 2011 r. Nr 118, poz. 687, Dz.U. z dnia 9.06.2011 r.


2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarz Dz.U. 1959 r. Nr 52, poz. 315 25.08.1959


3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków Dz.U. 2008 r. Nr 48, poz. 284 07.03.2008


4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi Dz.U. 2001 r. Nr 153, poz. 1783, z późn. zm. 07.12.2001


5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenia zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby Dz.U. 2001 r. Nr 152, poz.1742 06.12.2001


6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich Dz.U. 2007 r. Nr 249, poz. 1866 21.12.2007


7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu Dz.U. 2006 r. Nr 203, poz. 1503
31.10.2006


8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych Dz. U. z 2009 r. Nr 129, poz. 1067 30.07.2009


9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków
Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 405 23.03.2011


10. AZBEST


1. Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm. 19.06.1997


2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 02.04.2004


3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest Dz.U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824 14.10.2005

11. WYROBY WŁÓKIENNICZE


1. Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów Dz.U. z 2003 r. Nr229, poz. 2275 12.12.2003


2.Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych Dz.U. z 2004 r. Nr 81, poz. 743
06.04.2004

12. ŻYWNOŚĆ


Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm. 25.08.2006

13. POWIETRZE


1. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu Dz.U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281 03.03.2008


2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu Dz.U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87 26.01.2010


3. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza Dz.U. z 2008 r. Nr 52, poz. 310 06.03.2008


4. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu Dz.U. z 2009 r. Nr 5, poz. 31 17.12.2008


5. Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza Dz.Urz. UE.L 1996 Nr 296, str. 55 27.09.1996


6. Dyrektywa Rady 1999/30/WE odnosząca się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu Dz.Urz. UE.L 1999 Nr 163, str. 41 22.04.1999


7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu Dz.Urz. UE.L 2005 Nr 23, str. 3 15.12.2004


8. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza Dz.U. z 2008 r. Nr 38, poz. 221 08.02.2008


9. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi M.P. z 1996 r. Nr 19, poz. 231 12.03.1996


10. Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych Dz. U. z 2009 Nr 130 poz. 1070 ze zm. 17.07.2009


CUDZOZIEMCY


1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Dz.U. z 2011 Nr 61, poz. 313 1.03.2011

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

1. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  Dz.U.z 2010 r.Nr 136, poz.914 ze zm.

Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia
Od dnia 1 maja 2004 r. rozporządzenia wspólnotowe stosuje się wprost w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Oryginalne teksty oraz tłumaczenia wspólnotowych aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym UE dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/legislation/index_pl.htm


I. Przepisy ogólne

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności

2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących mozliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierząecego

3. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia(Dz. U. Nr 136, poz. 914) tekst jednolity

4. Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 Nr 21, poz. 105)

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

6.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730)

7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 146, poz 1024)

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia (Dz. U. Nr 37, poz. 294)

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. Nr 112, poz. 774)

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru, olejów płynnych i tłuszczów (Dz. U. Nr 255, poz. 1718)

11. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt

II. Znakowanie żywności

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966, z póź. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą (Dz.U.Nr 137, poz. 967, z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2004 z dnia 31 marca 2004 r. dotyczące etykietowania żywności oraz składników żywności z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli i/lub estrów fitostanoli


III. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące żywności

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności

2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w odniesieniu do wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu i Rady

3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 983/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci

4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 376/2010 z dnia 3 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 983/2010 w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci

4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 984/2009 z dnia 21 październiak 2009 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci

6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1167/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci

7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1168/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci

8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1169/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozporządzenia (WE) nr 353/2008 ustanawiającego przepisy wykonawcze w odniesieniu do wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnycj zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

9. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 375/2010 z dnia 3 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmiejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

10. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 376/2010 z dnia 3 maja 2010 r. zmieniające rozporzadzenie (WE) nr 983/2009 w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci

11. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 382/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmiejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

12. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 383/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmiejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

13. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 384/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrotowne dotyczące żywności i odnoszące się do zmiejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdorwia dzieci

14. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 957/2010 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci

15. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 958/2010 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

16. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1161/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywnosci i inne niż dotyczące zmniejszeniea ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

17. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1162/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia na niektóre oswiadczenia zdrowotne dotyczące zywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

18.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2011 z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

19. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 440/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrwotne dotyczące żywności i odnoszące sie do rozwoju i zdrowia dzieci

20. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 665/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby

21. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 666/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci

IV. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementy diety, żywność wzbogacana

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowychh jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U. Nr 80, poz. 437)

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz. U. Nr 196, poz. 1425)

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz. U. Nr 91, poz. 596)

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz. U. Nr 180, poz. 1214)

5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności (Dz. U. Nr 174, poz. 1184)

6. Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1925/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji

7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające załączniki III i VI do dyrektywy 2006/141/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących składu niektórych preparatów do początkowego żywienia niemowląt

8. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 953/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczace składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących gluten

10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1170/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające dyrektywę 2002/46/WE parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów witamin i składników mineralnych oraz ich form chemicznych, które mozna dodawać do żywności, w tym do suplementów żywnościowych

V. Naturalne wody mineralne, grzyby, napromienianie żywności

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. Nr 85, poz. 466)

2. Obwieszczenie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne (Dz. Urz. MZ z 2011 r. Nr 3, poz. 37)

3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 115/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiające warunki stosowania aktywnego tlenku glinu do usuwania fluorków z naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. Nr 115, poz. 672)

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie napromieniania żywności promieniowaniem jonizującym (Dz. U. Nr 121, poz. 841)


VI. Genetycznie zmodyfikowana żywność

1. Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy

2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącego się do wniosków o zatwierdzenie nowego typu żywności i paszy genetycznie zmodyfikowanej, powiadamiania o istniejących produktów oraz przypadkowych lub technicznie nieuniknionym występowaniu materiału genetycznie zmodyfikowanego, który pomyślnie przeszedł ocenę ryzyka

3. Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE

4. Rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych


VII. Nowa żywność

1. Rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności

2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 z dnia 20 września 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady udostępniania opinii publicznej niektórych informacji oraz ochrony informacji przekazywanych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 258/97


VIII. Substancje dodatkowe, aromaty i rozpuszczalniki

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących

2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 234/2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie enzymów spożywczych, zmieniające dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97

4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 238/2010 z dnia 22 marca 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1332/2008 w odniesieniu do wymogu dotyczącego etykietowania napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2% objętościowo i zawierających niektóre barwniki spożywcze

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności

6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 257/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające program ponownej oceny dopuszczonych dodatków do żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności

7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności

8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporzadzenia Paralmentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywnosci poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do zywnosci dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych

9.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1131/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do glikozydów stewiolowych

10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE

11. Rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego używanych lub przeznaczonych do użycia w środkach spożywczych lub na ich powierzchni

12. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do kryteriów jakościowych dla uznanych metod analitycznych w zakresie pobierania próbek, identyfikacji i charakterystyki początkowych produktów wędzarniczych

13. Rozporządzenie (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych lub przeznaczonych do użycia w lub na środkach spożywczych

14. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1565/2000 z dnia 18 lipca 2000 r. ustanawiające środki konieczne do przyjęcia programu oceny w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 232, poz. 1525)

16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 91, poz. 525)

17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności (Dz. U. Nr 177, poz.1093)

18.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności (Dz. U. Nr 52, poz. 272)

19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych (Dz. U. z 2011 Nr 2, poz. 3)

20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 91, poz. 526)


IX. Zanieczyszczenia żywności i pestycydy

1. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności

2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych

3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spozywczych

4.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 365/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych odnośnie do pałeczek jelitowych w mleku pasteryzowanym i innych pasteryzowanych płynnych produktach mlecznych oraz Listeria monocytogenes w soli spożywczej

5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1086/2011 z dnia 27 października 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznika I do rozporządzenia Komisjii (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do salmonelli w świeżym mięsie drobiowym

6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych

7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 105/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spozywczych w odniesieniu do ochratoksyny A

8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2007 z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w śrdokach spozywczych w odniesieniu do toksyn Fusarium w kukurydzy i produktach z kukurydzy

9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do ustanowienia najwyższego dopuszczalnego poziomu dioksyn i polichlorowanych bifenyli w wątrobie rybiej

10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 629/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych

11. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 165/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych znaieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do aflatoksyn

12. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 420/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniajace rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych

13. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 odnośnie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych

14. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomu azotanów w niektórych środkach spożywczych

15. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1883/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli dioksyn i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w środkach spożywczych

16. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych

17. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 178/2010 z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 401/2006 w odniesieniu do orzechów arachidowych (orzeszków ziemnych), innych nasion oleistych, orzechów z drzew orzechowych, pestek moreli, lukrecji i oleju roślinnego

18. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych

19. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 836/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporzadzenie Komisji (WE) nr 333/2007 ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych

20. Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG

21. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. zminiające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia załącznika I ustalajacego wykaz produktów spozywczych i paszowych, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów

22. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 149/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporzadznie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez ustanowienie załączników II, III, IV ustalających najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości dla produktów wymienionych w załączniku I do wymienionego rozporządzenia

23. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 260/2008 z dnia 18 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez ustanowienie załącznika VII zawierającego wykaz kombinacji substancji czynnej/produktu objętych odstępstwem odnośnie do zastosowania fumiganatów do produktów po zbiorach

24. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 299/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

25. Rozporządzenie komisji (WE) nr 839/2008 z dnia 31 lipca 2008 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do załączników II, III, IV dotyczących najwyższych dopuszczlanych poziomów pozostałości pestycydów w określonych produktach oraz na ich powierzchni

26. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1050/2009 z dnia 28 października 2009 r. zmieniające załączniki II i III do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyzszych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, acetamipridu, chlomazonu, cyflufenamidu, benzoesanu emamektyny, famoksadonu, tlenku fenbutatinu, flufenoksuronu, fluopikolidu, indoksakarbu, joksynilu, mepanipirynu, protiokonazolu, pirydalilu, tiakloprydu i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni

27. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu, etefonu, fenamifosu, fenarymolu, metamidofosu, metomylu, ometoatu, oksydemetonu metyloweg, procymidonu, tiodikarbu i winklozoliny w określonych produktach lub na ich powierzchni

28. Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1097/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu, etefonu, fenamifosu, fenarymolu, metamidofosu, metomylu, ometoatu, oksydemetonu metylowego, procymidonu, tiodikarbu i winklozoliny w określonych produktach lub na ich powierzchni

29. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 256/2009 z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny i fludioksonilu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

30. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniające załaączniki II, III, IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, atrazyny, chlormekwatu, cypropamidu, trijodku potasu, spirotetramatu, tetrakonazolu i tiramu w określonych produktach lub na ich powierzchni

31. Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 822/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniającego załaczniki II, III, IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, atrazyny, chlormekwatu, cyprodynilu, ditiokarbaminianów, fludioksonilu, fluroksypyru, indoksakarbu, manidipropamidu, trijodku potasu, spirotetramatu, tetrakonazolu i tiramu w określonych produktach lub na ich powierzchni

32. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 304/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2-fenylfenolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

33. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 750/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów w określonych produktach oraz na ich powierzchni

34. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 765/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamenu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyszżych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorotalonilu, klotianidyny, difenokonazolu, fenheksamidu, flubendiamidu, nikotyny, spirotetramatu, tiakloprydu i tiametoksamu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

35. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 893/2010 z dnia 8 października 2010 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acekwinocylu, bentazonu, cyflutryny, fenamidonu, fenazachiny, flonikamidu, flutriafolu, imidakloprydu, joksynilu, karbendazymu, metkonazolu, protiokonazolu, tebufenozydu i tiofanatu metylowego w określonych produktach lub na ich powierzchni

36. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 310/2011 z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aldikarbu, bromopropylatu, chlorfenwinfosu, endosulfanu, EPTC, etionu, fentionu, fomesafenu, metabenzotiazuronu, metydationu, symazyny, tetradifonu i triforyny w określonych produktach lub na ich powierzchni

37. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 460/2011 z dnia 12 maja 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższego dopuszczalneo poziomu pozostałości chlorantraniliprolu (DPX E- 2Y45)

38. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 508/2011 z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości abamektyny, acetamiprydu, cyprodynilu, difenokonazolu, dimetomorfu, fenheksamidu, proquinazydu, protiokonazolu, pyraklostrobiny, spirotetramatu, tiakloprydu, tiametoksamu i trifloksystrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni

39. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 520/2011 z dnia 25 maja 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości benalaksylu, boskalidu, buprofezyny, karbofuranu, karbosulfanu, cypermetryny, fluopikolidu, heksytiazoksu, indoksakarbu, metaflumizonu, metoksyfenozydu, parakwatu, prochlorazu, spirodiklofenu, protiokonazolu i zoksamidu w określonych produktach lub na ich powierzchni

40. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 524/2011 z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenylu, deltametryny, etofumesatu, izopyrazamu, propikonazolu, pimetrozyny, pirymetanilu i tebukonazolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

41. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 559/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyzszych dopuszczalnych poziomów pozostałosci kaptanu, karbendazymu, cyromazyny, etefonu, fenamifosu, tiofanatu metylowego, triasulfuronu i tritikonazolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

42. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 812/2011 zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamnetu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetomorfu, flupikolidu, mandipropamidu, metrafenonu, nikotyny i spirotetramatu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

43. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 978/2011 z dnia 3 października 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporzadzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejsiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamiprydu, bienylu, kaptanu, chlorantraniliprolu, cyflufenamidu, cymoksanilu, dichlorpropu-P, difenokonazolu, dimetomorfu, ditiokarbaminianów, epoksykonazolu, etefonu, flutriafolu, fluksapyroksadu, izopyrazamu, propamokarbu, pyraklostrobiny, pirymetanilu i spirotetramatu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

44. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 813/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzeniea (WE) PArlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acekwinocylu, benzoesanu emamektyny, etametsulfuronu metylowego, flubendiamidu, fludioksonilu, krezoksymu metylowego, metoksyfenozydu, nowaluronu, tiakloprydu i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni

45. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 915/2010 z dnia 12 października 2010 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2011, 2012 i 2013, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, oraz ocenę narażenia na nie konsumentów

X. Urzędowa kontrola żywności

1. Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt

2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 208/2011 z dnia 2 marca 2011 zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 180/2008 i (WE) nr 737/2008 w odniesieniu do wykazów i nazw laboratoriów referencyjnych UE

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu pracy Rady do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia (Dz. U. Nr 41, poz. 270)

4.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych (Dz. U. Nr 37, poz. 213)

5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych (Dz. U. Nr 244, poz. 1635)

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności (Dz. U. Nr 78, poz. 656)

7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz. U. Nr 18 poz. 95)

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności (Dz. U. Nr 6, poz. 76)

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności (Dz. U. Nr 118, poz. 1242)

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzowru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia (Dz. U. Nr 88, oz. 504)

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych realizujących zadania dotyczące programu monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka (Dz. U. Nr 97, poz. 645)

12. Rozporządzenie MInistra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 976)

XI. Kontrola graniczna

1. Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt

2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzje 2006/504/WE

3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 212/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt

4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 187/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i zywnosci niepochodzących od zwierząt

5. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 433/2011 z dnia 4 maja 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporzadzenia (WE) nr 882/2004 paralmentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędwoych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt

6. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 799/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzedowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt

6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 258/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych warunków dotyczacych przywozu gumy guar pochodzącej lub wysłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia pentachlorofenolem i dioksynami oraz w sprawie uchylenia decyzji 2008/352/UE

7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1135/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. nakładające specjalne warunki regulujące przywóz niektórych produktów pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylające decyzję 2008/798/WE

8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1151/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. wprowadzające specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego lub wysłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejami mineralnymi i uchylające decyzją 2008/433/WE

9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych środków spożywczych z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami i uchylające decyzję 2006/504/WE

10. Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. zatwierdzająca przedwywozowe kontrole orzeszków ziemnych i produktów pochodnych przeprowadzane przez Stany Zjednoczone Ameryki w odniesienu do obecności aflatoksyn (2008/47/WE)

11. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 284/2011 z dnia 22 marca 2011 r. ustanawiające specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Sepcjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong

12. Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) nr 961/2011 z dnia 27 września 2011 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima i uchylające rozporządzenie (UE) nr 297/2011

13. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. zatwierdzające przedwywozowe kontrole pszenicy i mąki pszennej przeprowadzane przez Kanadę w odniesieniu do obecności ochratoksyny A

14. Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do nasion kozieradki i niektórych nasion lub ziaren przywożonych z Egiptu

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotny (Dz. U. Nr 44, poz. 286)

16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. Nr 20, poz. 122, z późn. zm.)

17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadznia granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. Nr 196, poz. 1423)

XII. Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością

1. Rozporządzenie (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 paźdzeirnika 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG

2. Rozporządzenie Komisji nr 1895/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ograniczenia wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością

3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyronów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

4. Rozporządznie Komisji (WE) nr 282/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2023/2008

5. Rozporządzenie Komisji nr 450/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie aktywnych i inteligentych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

7. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 321/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do ograniczenia stosowania bisfenolu A w butelkach z tworzyw sztucznych do karmienia niemowląt

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami (Dz. U. Nr 129, poz. 904, z póź. zm.)

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami (Dz. U. Nr 128, poz. 863)

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami (Dz. U. Nr 85, poz. 467)

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. Nr 17, poz. 113)

Przepisy prawne dotyczące kosmetyków


1.Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473 z późn. zm.)


2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie określenia informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wyrażenie zgody na nieujawnianie na opakowaniu jednostkowym nazwy składnika kosmetyku, oraz wzoru tego wniosku (Dz. U. Nr 69, poz. 644 z późn. zm.)


3.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii produktów będących kosmetykami (Dz. U. Nr 125, poz. 1168)


4.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzorów formularzy przekaznia danych o kosmetyku i przypadkach zachorowań spowodowanych użyciem kosmetyku oraz sposobu gromadzenia ich w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzanych do obrotu (Dz. U. Nr 138, poz. 1471)


5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie listy substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz wzorów graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. Nr 72, poz. 642 z późn. zm.)

6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

Informacje na temat dostępu do Dzienników Ustaw i dzienników urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej publikuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pod adresem www.cokprm.gov.pl w dziale: "Najnowsze Akty Prawne".

Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm są dostępne na stronie www.sejm.gov.pl/prace/prace.html w dziale "Proces legislacyjny".

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Bezpieczeństwo i higiena
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz.U.2011r. Nr 45 poz. 235).


2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 ze zm.).


3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,poz. 2572 ze zm.).


4. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263).


5. Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących klubów dziecięcych (Dz.U.2011r. Nr 69, poz. 367 ).


6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080)


7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455).


8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897).


9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045).


10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6,poz. 69 ze. zm.).


11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).


12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006r. w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych powodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonanie niektórych prac, przy wykonywaniu, których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz. U. Nr 132, poz. 928).

Pracownie komputerowe
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973).

Pracownie chemiczne
1. Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011r. Nr 63, poz. 322).


2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących dodo przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. Nr 125, poz.851).


3. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. UE. L. 06.396.1 ze zm.).

Badania lekarskie
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006r. w sprawie badań do celów sanitarno – epidemiologicznych (Dz. U. Nr 25, poz. 191).


2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006r. w sprawie wykazu prac przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz. U. Nr 133, poz. 939).

Opieka medyczna
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133).

Wypoczynek dzieci i młodzieży
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 223 poz. 2268 ze zm.).


2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 grudnia 2009r. stycznia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 218, poz. 1696).


3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 86, poz. 478).


4. Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami z czerwca 2010r.

Oddział Higieny Radiacyjnej

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 276 ze zm.


2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi  Dz.U. z 2006 r. 180, poz. 1325


3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej  Dz.U. z 2011 r. nr 51 poz. 265


4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności  Dz. U. z 2002 r. Nr 220, poz. 1851 ze zm.


5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego  Dz. U. z 2005 r. Nr 20, poz. 168


6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych  Dz.U. 2007 nr 131 poz. 910


7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych Dz.U. z 2006 r. Nr 239, poz. 1737


8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  Dz.U. z 2011 r. nr 33 poz. 166


9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833 ze zm.


10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy  Dz.U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 ze zm.

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ze zm.


12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych  Dz. U. z 2002 r. nr 239, poz. 2030


13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych Dz.U. 2005 nr 20 poz. 169 ze zm.


14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych Dz.U. 2008 nr 59 poz. 365 ze zm.


15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej .Dz.U. 2006 nr 75 poz. 528 ze zm.

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Dz.U. 2011 nr 31 poz.158 ze zm.z dnia 2 luty 2011 r.


2. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.t.j. Dz.U. 2011 nr 212 poz.1263 z dnia 14 marca 1985r.


3. Prawo ochrony środowiska.t.j. Dz.U. 2008nr 25 poz.150 ze zm. z dnia 27 kwietnia 2001 r.

4. Rozporządzenie Rady Ministróww sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.Dz. U. 2010 nr 213 poz.1397 z dnia 9 listopada 2010 r.

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie funkcjonowania Krajowej Komisji do spraw Oddziaływania na Środowisko oraz regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko. Dz .U. 2010 nr 257 poz.1745 z dnia 23 grudnia 2010 r.


6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.Dz. U. 2003  nr 80 poz.717 ze zm. z dnia 27 marca2003 r.


7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 nr 75 poz.690 ze zm. z dnia 12 kwietnia 2002 r.

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarna-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego.Dz. U. 2010 nr 2 poz.10 z dnia 31 grudnia 2009 r.


9. Rozporządzenie Ministra Zdrowiaw sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. Dz. U. 2004 nr 31 poz. 273 z dnia 17 lutego 2004 r. obowiązuje do dnia 01.01.2012 r. w związku z ust. 68 ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 234, poz. 1570)


10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. t.j. 2003 nr 169 poz.1650 ze zm. z dnia 26 września 1997 r.

11.Ustawao zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dz.U.t.j. 2006 nr 123 poz. 858 ze zm. z dnia 7 czerwca2001 r.

12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie .Dz.U.1997 nr 132 poz. 877 z póź. zm.z dnia 7 października 1997 r.


13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rzeczoznawców do sprawsanitarnohigienicznych. Dz.U.2002  nr 210 poz. 1792 z dnia 29 listopada 2002 r.
14. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U.t.j. 2000 nr  98 poz. 1071 ze zm.
z dnia 14 czerwca 1960 r.

15. Prawo budowlane.Dz. U.t.j. 2010 nr 243 poz.1623 ze zm. z dnia 7 lipca1994r.


16.Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.Dz. U. 2010 nr 16 poz.87 z dnia 26 stycznia 2010 r.

17. Rozporządzenie Ministra Zdrowiaw sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi.Dz. U. 2006 nr 180 poz.1325 z dnia 21 sierpnia 2006r.

18. Rozporządzenie Ministra Zdrowiaw sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej.Dz. U. 2000 nr 20 poz. 254 z dnia 9 marca 2000r. zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia

19. Rozporządzenie Ministra Środowiskaw sprawie dopuszczalnych poziomów pólelektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tychpoziomów. Dz.  U. 2003 nr 192 poz. 1883 z dnia 30 października 2003 r.


20. Rozporządzenie Ministra Zdrowiaw sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.Dz. U. 2007 nr 55 poz. 365 z dnia 15 marca 2007r.

21. Ustawa o odpadach.Dz.U.t.j. 2010 nr 185 poz.1243 z póź. zm.z dnia 27 kwietnia 2001r.

22. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko .Dz.U.2008 nr 199 poz.1227z póź zm.z dnia 3 października 2008r.Opublikował: Ewelina Suska
Publikacja dnia: 26.01.2012
Podpisał: Ewelina Suska
Dokument z dnia: 06.12.2011
Dokument oglądany razy: 9 577