Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym, w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.

Elektroniczna skrzynka podawcza – to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

Profil zaufany ePUAP – zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP – podpis złożony przez użytkownika
konta ePUAP, do którego zostały dołączone informacje identyfikujące zawarte w profilu zaufanym ePUAP, a także:
a) jednoznaczenie wskazujący profil zaufany osoby, która wykonała podpis,
b) zawierający czas wykonania podpisu,
c) jednoznacznie identyfikujący konto ePUAP osoby, która wykonała podpis,
d) autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP,
e) potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP.

Aby złożyć dokument elektroniczny, należy wejść na stronę http://epuap.gov.pl

Należy wybrać Wojewódzką Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu i kliknąć złożenie wniosku do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

ADRES SKRYTKI EPUAP WSSE W POZNANIU:   /wssepoznan/SkrytkaESP

UWAGA!
Aby złożyć dokument elektroniczny, należy:

* założyć konto na platformie ePUAP oraz posiadać bezpieczny podpis elektroniczny kwalifikowany, lub
* założyć profil zaufany ePUAP.

 

 

 

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2