Przedmiot działalności


Podstawowym celem Wojewódzkiej Stacji jest sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia.

Wojewódzka Stacja zapewnia realizację zadań Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w szczególności poprzez :

1. Wykonywanie czynności kontrolnych.
2. Wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych.
3. Wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych.
4. Opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności.
5. Działalność przeciwepidemiczną.
6. Opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego.
7. Prowadzenie postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego.
8. Przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
9. Przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszeniem i popieraniem oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów.
10. Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia.
11. Nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy.
12. Prowadzenie postępowań administracyjnych w I i II instancji w sprawach dotyczących chorób zawodowych. Nadzorowanie zagadnień związanych z rejestracją, oceną, udzieleniem zezwoleń i stosowanych ograniczeń dla substancji chemicznych ( REACH) oraz klasyfikacją, oznakowaniem i pakowaniem substancji i mieszanin chemicznych (CLP).
13. Prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
14. Sprawowanie nadzoru i wykonywanie badań w zakresie higieny radiacyjnej.
15. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno - sanitarne, a w szczególności dotyczących: a) higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych. b) higieny procesów nauczania.
16. Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji.
17. Sprawowanie nadzóru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz produktami kosmetycznymi.
18. Prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną.
19. Opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Wojewódzkiej Stacji.
20. Prowadzenie spraw pracowniczych, ekonomiczno-administracyjnych, finansowych Wojewódzkiej Stacji.
21. Wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.

Wojewódzka Stacja wykonuje badania, analizy i pomiary na potrzeby nadzoru sanitarnego sprawowanego przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych na terenie województwa wielkopolskiego, w oparciu o uzgodnione plany pobierania i badania próbek.

 

 

 

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2